Dental Tribune Poland
Clinical
Pacjent leczony bisfosfonianami w gabinecie stomatologicznym

February 13, 2018

Pacjenci przyjmujący leki z grupy bisfosfonianów stanowią grupę ryzyka wystąpienia martwicy kości BRONJ. Przy właściwym postępowaniu można ograniczyć zakres występowania tego zjawiska. Celem niniejszej pracy jest przedstawienie postępowania rekomendowanego podczas leczenia stomatologicznego na podstawie piśmiennictwa.

Biomodulacja laserem Nd:YAG z użyciem głowicy Genova®

February 6, 2018

Biostymulacja od wielu lat jest powszechnie stosowana w medycynie. Ma ona także zastosowanie w stomatologii i dziedzinach jej pokrewnych. Wymaga jednak sprzętu i kompetencji, by dawała pozytywne rezultaty.

advertisement
Precyzja zabiegów implantologicznych – badania in vitro z wykorzystaniem druku 3D – cz. 1

February 5, 2018

Prawidłowe trójwymiarowe pozycjonowanie implantu jest jednym z kluczowych czynników determinujących przewidywalne leczenie implantoprotetyczne. Preparacja łoża i wszczepienie implantu poprzez szablon może przyczynić się do bardziej precyzyjnego i zgodnego z planem protetycznym osadzenia implantów w czasie zabiegu chirurgicznego.

Kontrowersje wokół zabiegu podniesienia dna zatoki szczękowej od strony podniebiennej

January 31, 2018

Odbudowy implantoprotetyczne w bocznym odcinku szczęki niejednokrotnie wymagają dodatkowych zabiegów z zakresu sterowanej regeneracji kości w celu zapewnienia odpowiedniej ilości tkanki kostnej, potrzebnej do pogrążenia implantu w prawidłowej pozycji. W ostatnich latach coraz częściej opisuje się zabieg podniesienia dna zatoki szczękowej od strony podniebiennej (Sinus Lift on Palatal – SLoP). Wszyscy autorzy są zgodni, iż dostęp podniebienny wymaga znacznych umiejętności operatora i powinno się go stosować wyłącznie w sytuacjach, kiedy dostęp klasyczny jest niemożliwy. Międzynarodowe i krajowe towarzystwa implantologiczne nie zalecają stosowania SLoP jako procedury z wyboru.

Implantacja z wykorzystaniem szablonu nawigacyjnego 3D – opis przypadku

January 10, 2018

Najnowszym osiągnięciem w implantologii jest możliwość precyzyjnego pozycjonowania implantów w trójwymiarowej rekonstrukcji tkanki kostnej pacjenta uzyskiwanej dzięki cyfrowej diagnostyce 3D. Dostępne systemy nawigacyjne minimalizują ryzyko potencjalnych komplikacji podczas chirurgicznego i protetycznego etapu leczenia. Wpływają na przewidywalność pracy, dzięki czemu zwiększają bezpieczeństwo oraz minimalizują czas pracy lekarza. Jednocześnie pozwalają na małą inwazyjność wykonywanego zabiegu (niewielka traumatyzacja tkanki miękkiej i kostnej).

advertisement
Natychmiastowa implantacja i zaopatrzenie protetyczne pacjentów z zaawansowaną chorobą przyzębia

January 10, 2018

Choroby przyzębia spędzają sen z oczu pacjenta i lekarza, a zwłaszcza zaawansowana ich postać, kiedy ruchomość zębów osiąga 3. stopień i wymusza podjęcie decyzji o ekstrakcji. Wciąż jeszcze panuje przekonanie, że paradontoza, która w swojej agresywnej postaci może być przyczyną utraty uzębienia nawet u osób stosunkowo młodych, a leczenie implantologiczne, które może przywrócić pacjentowi sprawność żucia jest trudne ze względu na dużą utratę substancji kostnej w obrębie wyrostków zębodołowych kości żuchwy i szczęki, wymaga rozległych zabiegów augmentacyjnych i wiąże się z długą niedyspozycją pacjentów.

Analiza mikrobiologiczna tkanek zębów w procedurze mielenia, procesowania i autotransplantacji GBR

January 3, 2018

Zabiegi chirurgiczne związane z augmentacją czy sterowaną regeneracją kości są coraz częściej wykonywane przez lekarzy dentystów. Pomimo znacznego postępu i mnogości materiałów do GBR, wciąż za najlepszy uważa się materiał autogenny, zawiera on bowiem żywe komórki kostne i białka indukujące osteogenezę. Chęć zastosowania materiału autogennego do GBR czy socket preservation wymagała do tej pory dodatkowego zabiegu w postaci pobrania tkanki z miejsca innego niż operowane, czyli miejsca biorczego.

Wirtualne planowanie leczenia implantoprotetycznego – opis przypadków

April 7, 2017

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie wykorzystania CBCT w postępowaniu przygotowawczym do zabiegu implantacji oraz logicznego ciągu następujących po sobie etapów leczenia, przeprowadzonych przez lekarzy różnych specjalności stomatologicznych, dzięki któremu możliwa było osiągnięcie zamierzonego efektu leczniczego.  

advertisement
InVivo Dental – doskonała diagnostyka w implantologii

March 14, 2017

Współczesna protetyka stomatologiczna jest dziedziną, w której na przestrzeni ostatnich lat obserwuje się znaczny postęp technologiczny. Powstają nowe udoskonalone systemy implantologiczne, stosowane są coraz nowocześniejsze materiały, coraz więcej mówi się o biomechanice ostatecznej odbudowy implantoprotetycznej.

Laserowe obrazowanie i diagnostyka próchnicy w technologii NIDIFOTI

January 11, 2017

W artykule opisano wykorzystanie w stomatologii lasera diodowego o niskiej mocy, emitującego promieniowanie podczerwone do diagnozowania obecności ubytków próchnicowych. Technologia laserowa jest całkowicie nieinwazyjna dla pacjenta, gdyż wykorzystuje promieniowanie niejonizujące, w przeciwieństwie do rtg. Badanie jest szybkie i bezbolesne, a jego wynik zarejestruje się w postaci obrazu zęba, który można zaprezentować pacjentowi. Badanie pozwala wykryć 99% ubytków klasy I i II, również w trudnej do diagnozowania okolicy przydziąsłowej międzyzębowo.

Zastosowanie niskoenergetycznego promieniowania laserowego w terapii bólu pozabiegowego

January 4, 2017

W okresie pozabiegowym zależy nam na szybkim opanowaniu objawów pooperacyjnych, w szczególności bólu pooperacyjnego. Często w tym celu wykorzystuje się biostymulacyjne działanie niskoenergetycznego promieniowania laserowego. Laseroterapia biostymulacyjna jest skuteczną metodą zwalczania bólu po zabiegach osteosyntezy stabilnej żuchwy i stanowi cenne uzupełnienie kompleksowego leczenia w okresie pooperacyjnym, zwiększając komfort życia pacjentów.

Zastosowanie niskoenergetycznego promieniowania laserowego w terapii bólu pozabiegowego

January 4, 2017

W okresie pozabiegowym zależy nam na szybkim opanowaniu objawów pooperacyjnych, w szczególności bólu pooperacyjnego. Często w tym celu wykorzystuje się biostymulacyjne działanie niskoenergetycznego promieniowania laserowego. Laseroterapia biostymulacyjna jest skuteczną metodą zwalczania bólu po zabiegach osteosyntezy stabilnej żuchwy i stanowi cenne uzupełnienie kompleksowego leczenia w okresie pooperacyjnym, zwiększając komfort życia pacjentów.

advertisement
Zastosowanie masy bogatopłytkowej we wspomaganiu leczenia chirurgicznego torbieli zębopochodnych kości szczękowych

December 21, 2016

Autorzy przedstawiają doświadczenia własne w chirurgicznym leczeniu zębopochodnych torbieli kości szczękowych. W latach 2011-2015 leczono w poradni chirurgii stomatologicznej 40 chorych z wstępnie rozpoznanymi klinicznie i histologicznie torbielami. Wyłuszczono 41 zmian i potwierdzono początkowe rozpoznanie w ostatecznym badaniu histopatologicznym. We wspomaganiu gojenia ubytków kostnych stosowano z dobrym efektem klinicznym masę bogatopłytkową w połączeniu lub bez użycia biomateriałów. Nie zaobserwowano zaburzonego gojenia kości z powstaniem tkanki łącznej włóknistej.

Kompleksowa terapia implantologiczna z zastosowaniem CBCT, technik augmentacyjnych i CAD/CAM

November 7, 2016

Artykuł przedstawia kompleksowe podejście do leczenia skomplikowanego przypadku z zastosowaniem nowoczesnej wiedzy i diagnostyki. Wykorzystano diagnozowanie za pomocą zdjęcia pantomograficznego, tomografii stożkowej CBCT i skanowania wewnątrzustnego. W procesie leczenia po ekstrakcji nastąpiła natychmiastowa implantacja z natychmiastowym opóźnionym obciążeniem. Uzupełnienie tymczasowe zostało wykonane wg wirtualnego projektu. Po okresie integracji implantów zastosowano łączniki indywidualne oraz mosty PFM wykonane w technologii CAD/CAM.

Kompleksowa terapia implantologiczna z zastosowaniem CBCT, technik augmentacyjnych i CAD/CAM

November 7, 2016

Artykuł przedstawia kompleksowe podejście do leczenia skomplikowanego przypadku z zastosowaniem nowoczesnej wiedzy i diagnostyki. Wykorzystano diagnozowanie za pomocą zdjęcia pantomograficznego, tomografii stożkowej CBCT i skanowania wewnątrzustnego. W procesie leczenia po ekstrakcji nastąpiła natychmiastowa implantacja z natychmiastowym opóźnionym obciążeniem. Uzupełnienie tymczasowe zostało wykonane wg wirtualnego projektu. Po okresie integracji implantów zastosowano łączniki indywidualne oraz mosty PFM wykonane w technologii CAD/CAM.

Czujność onkologiczna w leczeniu implantoprotetycznym – wirus brodawczaka ludzkiego HPV

October 14, 2016

HPV jest heterogenną grupą małych wirusów (52-55 nm) należących do rodziny papillomawirusów. Do tej pory zidentyfikowano ponad 170 typów wirusa. HPV uchodzi za jedną z czołowych przyczyn rozwoju nowotworów głowy i szyi. Brak jest dostępnych publikacji dotyczących wskazań i przeciwskazań w leczeniu implantologicznym, istotna jest jednak dodatkowa kontrola błony śluzowej jamy ustnej i czujność onkologiczna po leczeniu implantoprotetycznym.

Kiedy leczyć, a kiedy podjąć decyzję o ekstrakcji – rola diagnostyki 3D w zwiększaniu skuteczności leczenia

October 12, 2016

W artykule przedstawiono sytuacje kliniczne, w których standardowa diagnostyka 2D jest niewystarczająca do postawienia prawidłowej diagnozy i zaplanowania leczenia. Autor szczegółowo opisuje przypadki, w których badania tomografii komputerowej (CBCT) wspomogły proces diagnostyczny i leczniczy.  

Rekonstrukcja implantoprotetyczna bezzębnej żuchwy

October 10, 2016

Braki zębowe powodują zaburzenia funkcji układu stomatognatycznego. W przypadku występowania odpowiedniej liczby własnych zębów można wykonać konwencjonalne uzupełnienia protetyczne stałe lub ruchome. Nie są to rozwiązania idealne. Alternatywa to implanty dentystyczne. Uzupełnienie braków zębowych po częściowej lub całkowitej utracie zębów naturalnych z ich pomocą stwarza możliwości nieosiągalne konwencjonalnymi metodami protetycznymi.

Precyzyjna ocena obecności, lokalizacji i rozmiaru zmian okołowierzchołkowych z wykorzystaniem CBCT

October 5, 2016

W 1985 r. W. Röntgen odkrył nowy rodzaj promieniowania i diagnostyka w medycynie nabrała nowego wymiaru. Zastąpienie kliszy czujnikami cyfrowymi skróciło czas ekspozycji na promieniowanie, a jego dawka uległa znacznej redukcji, zwiększając bezpieczeństwo badania. Uważa się, iż w stomatologii zdjęcia rtg są konieczne dla postawienia prawidłowej diagnozy. Niestety, klasyczna radiologia stomatologiczna posiada ograniczenia spowodowane anatomią twarzoczaszki.

advertisement
Złożona technika ceramiki i łącznik hybrydowy Ti/Zr w rozwiązaniu trudnego przypadku estetycznego

August 3, 2016

Do gabinetu zgłosiła się młoda, pogodna pacjentka z niezadowalającym wyglądem siekaczy górnych spowodowanym przez istniejące stare korony porcelanowe oraz wykonanym wiele lat temu leczeniem endodontycznym. W następstwie urazu doszło do złamania/pęknięcia korzenia zęba filarowego 21. Wykonano diagnostykę CBCT, OPG, ekstrakcję, natychmiastową implantację, natychmiastowe obciążenie implantu, planowanie DSD i leczenie estetyczne.  

Zastosowanie indywidualnej siatki tytanowej do augmentacji wyrostka zębodołowego szczęki

July 28, 2016

Zaniki kości powstałe po ekstrakcji zębów niejednokrotnie uniemożliwiają zastosowanie implantów w danej lokalizacji bez uprzedniej sterowanej regeneracji kości. Bardzo często wymagana jest zarówno pozioma, jak i pionowa odbudowa wyrostka. W niniejszym artykule opisano pionierski zabieg augmentacji wyrostka zębodołowego szczęki z wykorzystaniem indywidualnej siatki tytanowej ReOss®, materiału GEM 21S®, złożonego z czynników wzrostu PDGF-BB oraz alloplastycznego materiału β-TCP zmieszanego z materiałem ksenogennym i autogennym.

Indywidualne łączniki hybrydowe tytanowo-cyrkonowe – obserwacje 3-letnie

July 26, 2016

Odtwarzanie braków zębowych przy pomocy prac opartych na implantach jest coraz powszechniejsze. Wraz ze wzrostem wykonywanych procedur rośnie liczba i dostępność nowych rozwiązań protetycznych. W opisanym przypadku zastosowano indywidualne łączniki hybrydowe cyrkonowo-tytanowe jako trwałą i estetyczną alternatywę odbudowy pojedynczych koron na implantach. Przedstawiono procedury kliniczne i laboratoryjne oraz 3-letnie obserwacje kliniczne.  

advertisement
Zastosowanie technologii 3D oraz CAD/CAM w chirurgii ortognatycznej – opis przypadku

July 20, 2016

Technologia 3D oraz CAD/CAM są coraz częściej wykorzystywane do planowania operacyjnego leczenia szkieletowych wad zgryzu. Technologia 3D i CAD/CAM są doskonałym narzędziem pozwalającym przeprowadzić precyzyjną analizę, dokładnie zaplanowaćkompleksowe leczenie, a także uzyskać zadawalający i przewidywalny, perfekcyjny rezultat pozabiegowy, który niestety jest niemożliwy do osiągnięcia w przypadku technik klasycznych.  

Rehabilitacja bezzębnej żuchwy w trudnych warunkach anatomicznych – opis przypadku

July 13, 2016

Dzięki pojawieniu się nowych protokołów implantacji, różnorodności materiałów stomatologicznych i dynamicznie rozwijającej się technologii znacznie rozszerzone zostało spektrum metod leczenia implantoprotetycznego. Do najbardziej spektakularnych wśród nich należy możliwość pełnej rehabilitacji bezzębnych pacjentów. W niniejszej pracy przedstawiono przypadek zastosowania implantów stomatologicznych jako pojedynczych, wolnostojących filarów protez nakładkowych.

Zespołowe postępowanie terapeutyczne w przypadku wrodzonej hipodoncji siekaczy bocznych w szczęce

July 8, 2016

W artykule przedstawiono przypadek leczenia hipodoncji siekaczy bocznych w szczęce z zastosowaniem zespołowego podejścia do leczenia i wykorzystania metod ortodontyczno-implantologiczno-protetycznych.

Rehabilitacja bezzębia w żuchwie przy użyciu 6 implantów

July 5, 2016

W artykule zaprezentowano przypadek leczenia kompleksowego całkowitego bezzębia w centralnej relacji. Wykonano 3 osobne mosty przykręcane na 6 implantach Thommen Inicell w żuchwie, a w szczęce – protezę całkowitą.

Leczenie kompleksowe z użyciem skanera wewnątrzustnego i technologii CAD/CAM – opis przypadku

June 29, 2016

W artykule przedstawiono przypadek pacjentki, która przez wiele lat nie mogła rozpocząć leczenia z obawy przed licznymi zabiegami. Decydującym elementem było przedstawienie planu leczenia z zachowaniem wszystkich zębów i szybki proces rekonstrukcji uzębienia z zachowaniem najwyższych standardów. Przed etapem protetycznym pacjentka przeszła szereg zabiegów w zakresie higienizacji, stomatologii zachowawczej, endodoncji, implantologii.

advertisement
Leczenie kompleksowe z użyciem skanera wewnątrzustnego i technologii CAD/CAM – opis przypadku

June 29, 2016

W artykule przedstawiono przypadek pacjentki, która przez wiele lat nie mogła rozpocząć leczenia z obawy przed licznymi zabiegami. Decydującym elementem było przedstawienie planu leczenia z zachowaniem wszystkich zębów i szybki proces rekonstrukcji uzębienia z zachowaniem najwyższych standardów. Przed etapem protetycznym pacjentka przeszła szereg zabiegów w zakresie higienizacji, stomatologii zachowawczej, endodoncji, implantologii.

Ubytki w kościach szczęk i ich konsekwencje w implantologii stomatologicznej

June 22, 2016

W przeciwieństwie do ubytków tkanek zęba, ubytki kostne nie mogą być identyfikowane na podstawie badania klinicznego. Do ich diagnostyki konieczne jest badanie radiologiczne i niekiedy ocena wprawnego oka radiologa. Niemniej jednak, wiele takich jamistości pozostaje niezauważona.

Ubytki w kościach szczęk i ich konsekwencje w implantologii stomatologicznej

June 22, 2016

W przeciwieństwie do ubytków tkanek zęba, ubytki kostne nie mogą być identyfikowane na podstawie badania klinicznego. Do ich diagnostyki konieczne jest badanie radiologiczne i niekiedy ocena wprawnego oka radiologa. Niemniej jednak, wiele takich jamistości pozostaje niezauważona.

Latest Issues
E-paper

DT Poland No. 2, 2019

Open PDF Open E-paper All E-papers

© 2019 - All rights reserved - Dental Tribune International