Dental Tribune Poland

Leczenie odcinka bocznego szczęki z zastosowaniem Encode® Complete Restorative System

By dr Christopher D. Ramsey
August 25, 2011

_Wprowadzenie Pacjenci oczekują rekonstrukcji utraconych zębów w postaci estetycznych prac protetycznych opartych na implantach. Wraz z wprowadzeniem technologii CAD/CAM do wykonywania łączników indywidualnych klinicyści uzyskali możliwość oferowania wysoce przewidywalnych i estetycznych prac protetycznych stwarzających właściwe podparcie dla tkanek miękkich, dzięki procesowi odzwierciedlającemu konwencjonalny sposób postępowania, zarówno pod względem łatwości procedury, jak i jej kosztów. Od roku 2005 jest to możliwe dzięki systemowi Patient Specific Restorations ® opartemu na łącznikach indywidualnych Encode. Po założeniu przez chirurga łącznika gojącego Encode w momencie wprowadzania implantu lub w trakcie jego odsłaniania protetyk musi tylko pobrać wycisk z poziomu łącznika gojącego. Na podstawie wycisku pracownia techniki dentystycznej sporządza modele, które osadzone w artykulatorze wysyła do Biomet 3i. embedImagecenter("Imagecenter_1_355",355, "large");  

Największą innowację w firmie stanowi wykorzystanie robotów do osadzania analogów implantów w modelach w technologii Robocast ™. Proces ten eliminuje potrzebę pobierania wycisków z poziomu implantów, dzięki czemu cała procedura jest bardziej efektywna i prostsza, a tym samym oszczędza cenny czas pracy protetyka. Ponadto system ten eliminuje potrzebę gromadzenia wielu różnych komponentów protetycznych. Dane zakodowane na górnej powierzchni łączników gojących Encode przenoszą informacje o: rodzaju połączenia konkretnego implantu, średnicy jego powierzchni protetycznej oraz orientacji i ustawieniu połączenia heksagonalnego. Łączniki docelowe projektuje się wirtualnie, a dane z programu przesłane do centrum frezowania służą do wykonania łączników ostatecznych Encode.

Pacjentka, lat 54, utraciła most oparty na zębach 23 i 25. Ząb 25 (drugi górny przedtrzonowiec
po stronie lewej) uległ złamaniu i nie rokował szans odbudowy (Ryc. 1). Pacjentka życzyła
sobie odbudowy utraconego mostu zaopatrzeniem stałym. Zaakceptowany przez nią plan
leczenia obejmował ekstrakcję złamanego zęba z jednoczesną implantacją oraz odbudowę zębów
23, 24, 25 i 26 koronami indywidualnymi.

_Postępowanie chirurgiczne

Po podaniu znieczulenia miejscowego wykonano cięcie wzdłuż szczeliny dziąsłowej wokół
zęba 25, a następnie cięcie na grzebiecie wyrostka w obszarze bezzębnym w miejscu zęba 24. Odwarstwiono płaty śluzówkowo-okostnowe pełnej grubości po stronie policzkowej i językowej.
Za pomocą periotomów usunięto ostrożnie złamany korzeń zęba 25, a zębodół oczyszczono instrumentami ręcznymi i rotacyjnymi. Pozycję implantu w miejscu zęba 24 zaznaczono wiertłem okrągłym. W pozycji brakującego zęba 24 oraz w miejscu ekstrakcji zęba 25 rozpoczęto przygotowywanie łoża implantu za pomocą wiertła spiralnego o średnicy 2mm. Następnie kontynuowano protokół wiercenia w miejscach implantacji, zgodnie z zaleceniami producenta –
odpowiednio pod implanty 4/5mm x 13mm Full OSSEOTITE XP® (platforma poszerzona) w pozycji
zęba 24 oraz 5mm x 11,5mm Full OSSEO - TITE® Certain® w pozycji zęba 25.

Łączniki gojące Encode dobrano odpowiednio do każdego implantu, zgodnie z jego platformą
protetyczną, właściwym profilem wyłaniania się z dziąseł oraz wysokością. Wysokości łączników dobierano w taki sposób, aby ich powierzchnia dokoronowa znajdowała się w każdym punkcie obwodu przynajmniej 1mm naddziąsłowo. Wybrane łączniki tymczasowe zostały osadzone w wewnętrznych połączeniach implantów i przykręcone z siłą 20Ncm. Płaty dziąsłowe zostały umieszczone wokół łączników gojących i zabezpieczone szwem przerywanym z użyciem materiału resorbowalnego. Kontrolne zdjęcie punktowe potwierdziło prawidłowe wprowadzenie łączników gojących. Wykonana wcześniej stała odbudowa tymczasowa została osadzona na łącznikach gojących Encode® i oparta na zębach 23 i 24. Pacjentka otrzymała leki pozabiegowe i została wypisana po udzieleniu jej instrukcji na temat prawidłowej higieny jamy ustnej.

_Postępowanie protetyczne

Po 3 miesiącach po osadzeniu implantów pacjentka zgłosiła się na badanie kontrolne. Gojenie
przebiegało bez powikłań. Tymczasową stałą odbudowę protetyczną zdjęto z zębów 23 i 24 odsłaniając zdrową, dobrze wygojoną tkankę dziąsłową wokół łączników gojących Encode i opracowanych zębów (Ryc. 2). Pobrano wycisk obejmujący łączniki gojące Encode i opracowane kikuty zębów naturalnych. Łączniki gojące i opracowane zęby zostały najpierw ostrzyknięte poliwinylosiloksanową masą wyciskową o rzadkiej konsystencji, a następnie nałożono na nie standardową łyżkę zamkniętą wypełnioną masą o gęstej konsystencji. Po nałożeniu łyżki odczekano, zgodnie z zaleceniami producenta, aż do momentu stwardnienia masy wyciskowej. Po wyjęciu łyżki sprawdzono, czy w masie wyciskowej zostały odwzorowane całe powierzchnie okluzyjne łączników gojących Encode oraz kontury tkanek miękkich i granice opracowania zębów (Ryc. 3). Następnie wycisk ten wraz z wyciskiem przeciwstawnego łuku zębowego został wysłany do laboratorium z informacją o kolorze oraz z rejestracją zgryzu. W laboratorium wykonano na podstawie wycisków modele wzorcowe z twardego gipsu z odwzorowaniem łączników gojących Encode (Ryc. 4). Modele zostały osadzone w zalecanym artykulatorze (Stratos™ 100 z płytkami dzielącymi – Adesso Split Plates, Ivoclar Vivadent, Inc.) we właściwych pozycjach ustalonych na podstawie rejestracji zgryzu. Wykonane w laboratorium modele wzorcowe wysłano do firmy Biomet 3i w celu wytworzenia łączników ostatecznych Encode.

Po zeskanowaniu modeli wzorcowych łączniki zostały zaprojektowane wirtualnie (Ryc. 5).
Na podstawie tych samych danych osadzono analogi implantów w modelu za pomocą ramienia robota sterowanego komputerowo. Proces ten, zwany technologią Robocast™, umożliwia osadzanie łączników docelowych Encode w modelu wzorcowym (Ryc. 6), a tym samym wykonanie przez laboratorium docelowej odbudowy protetycznej.

Zaplanowane na następną wizytę założenie pracy docelowej rozpoczęto od zdjęcia łączników
gojących Encode z implantów w pozycjach 24 i 25. Pokryte azotkiem tytanu łączniki docelowe Encode osadzono wewnątrz implantów w miejsce wyjętych łączników gojących, a prawidłowość ich osadzenia potwierdziło słyszalne i wyczuwalne kliknięcie połączenia zatrzaskowego. Łączniki dokręcono śrubami do łączników Gold- Tite® za pomocą klucza dynamometrycznego z siłą 20Ncm (Ryc. 7 i 8). Następnie przymierzono indywidualne korony porcelanowe na metalu, sprawdzono ich relacje w obszarach interproksymalnych oraz powierzchnie żujące w pozycji centrycznej i w ruchach ekscentrycznych, aby zapewnić optymalne kontakty na powierzchniach żujących. W celu potwierdzenia prawidłowego zamocowania łączników w implantach i osadzenia odbudowy docelowej na łącznikach wykonano kontrolne zdjęcia rentgenowskie. Korony docelowe na zębach 23 i 26 osadzono na cemencie RelyX™ Vitremer™ Luting Cement (3M ESPE), a korony na implantach w pozycjach 24 i 25 na cemencie Temrex® Cement (Temrex Corporation), (Ryc. 9). Nadmiar cementu został dokładnie usunięty i ponownie wykonano kontrolne zdjęcia rentgenowskie (Ryc. 10). Na zakończenie pacjentce udzielono szczegółowych instrukcji dotyczących prawidłowej higieny jamy ustnej.

Artykuł został opublikowany dzięki uprzejmości firmy Biomet 3i i firmy Dental Depot Wasio, wyłącznego przedstawiciela Biomet 3i na terenie Europy Środkowej. Więcej informacji na temat produktów oferowanych przez Biomet 3i można uzyskać na stronie:
www.biomet3i.com i www.dental-depot.com

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest Issues
E-paper

DT Poland No. 2, 2019

Open PDF Open E-paper All E-papers

© 2020 - All rights reserved - Dental Tribune International