Dental Tribune Poland
Clinical
Modyfikowanie dziąsła w strefie estetycznej łącznikami standardowymi i Encode – porównanie metod leczenia

September 20, 2013

Celem artykułu jest porównywanie modyfikowania brodawek dziąsłowych i związenej z tym osiągniętej estetyki w następstwie leczenia implantoprotetycznego w strefie estetycznej. W obu przypadkach wykorzystano odmienne metody leczenia implantologicznego, wszczepiając po 4 implanty natychmiastowe versus odroczone w strefie estetycznej bezzębnej szczęki, w pierwszym przypadku instalowano odbudowę protetyczną wykorzystując cyrkonowe łączniki standardowe (prefabrykowane) w drugim łączniki indywidualne (BellaTek Encode).

Rekonstrukcja blokiem allogennym wyrostka zębodołowego w okolicy 22 i wszczepienie implantu BEGO Semados S

August 19, 2013

Niewłaściwe leczenie endodontyczne prowadzi do chronicznego zapalenia tkanek okołowierzchołkowych. Nierzadko prowadzi to do wytworzenia się torbieli. W takim wypadku leczeniem z wyboru jest leczenie chirurgiczne, które polega na wyłuszczeniu torbieli i często resekcji oraz wstecznym wypełnieniu kanału lub kanałów przyczynowych zęba. Czasami leczenie to okazuje się nie skuteczne. W opisanym przypadku pokazano tego typu leczenie, które w dłuższej perspektywie, po trzykrotnej resekcji korzenia zęba wraz z wyłuszczeniem torbieli, doprowadziło do znacznego zaniku kości wyrostka zębodołowego. Skutecznym leczeniem w takich sytuacjach jest przeszczep bloku kostnego pochodzenia ludzkiego (allogenny) wraz z konwencjonalną techniką GBR z zastosowaniem ksenogennego przeszczepu. W następnym etapie leczenia wykonano rekonstrukcję uzębienia pacjenta przy użyciu implantów BEGO Semados S.

advertisement
Wykorzystanie technologii cyfrowych podczas uzupełniania braku siekacza przyśrodkowego szczęki

July 10, 2013

57-letni mężczyzna zgłosił się z powodu utraty przyśrodkowego zęba siecznego szczęki po prawej stronie (ząb 11) na skutek urazu. Pacjent oczekiwał estetycznego, stałego uzupełnienia brakującego zęba, które nie spowodowałoby uszkodzenia zębów sąsiadujących.

Rozwiązanie estetyczne przy wykorzystaniu pojedynczych koron na wszczepach i własnych zębach

July 2, 2013

Celem niniejszej pracy jest przedstawienie interdyscyplinarnego podejścia do leczenia pacjenta ze szczególnym naciskiem na końcowy efekt estetyczny pracy. Złożoność przypadku wymagało wdrożenia równoległego leczenia zachowawczego, endodontycznego, chirurgicznego, periodontologicznego, protetycznego oraz implantologicznego.

Rewizja leczenia endodontycznego po nieudanej resekcji wierzchołka korzenia

June 28, 2013

 Celem niniejszego artykułu jest pokazanie możliwości skutecznej niechirurgicznej rewizji leczenia endodontycznego po wyjęciu lanego uzupełnienia protetycznego oraz zamknięci MTA od strony koronowej po niepowodzeniu rewizji chirurgicznej siekacza przyśrodkowego szczęki.

advertisement
Przedprotetyczne postępowanie chirurgiczne z wykorzystaniem autologicznych preosteoblastów hodowanych in vitro

June 21, 2013

Leczenie implantoprotetyczne niejednokrotnie bywa ograniczone z powodu obecności defektów kostnych różnego pochodzenia. W niniejszej pracy przedstawiono nowy protokół przedprotetycznego postępowania terapeutycznego w przypadku zaawansowanych defektów kości szczęk z wykorzystaniem autologicznych, hodowanych in vitro preosteoblastów oraz zilustrowano metody wczesnego planowania implantologicznego.

Estetyka różowa i biała – implantacja w odcinku przednim z natychmiastowym obciążeniem przy użyciu implantów MIS C1

February 22, 2013

W artykule opisano przypadek późnej implantacji zęba 21 oraz natychmiastowej implantacji zęba 11 z natychmiastowym obciążeniem koroną tymczasową stanowiącą podparcie dla tkanek miękkich i uszczelnienie zębodołu. Głównym celem w planowaniu leczenia było zachowanie istniejących brodawek międzyzębowych oraz uzyskanie optymalnej estetyki. Natychmiastowe obciążenie było możliwe dzięki doskonałej stabilności pierwotnej zastosowanego systemu MIS C1.

Estetyka różowa i biała – implantacja w odcinku przednim z natychmiastowym obciążeniem przy użyciu implantów MIS C1

February 22, 2013

W artykule opisano przypadek późnej implantacji zęba 21 oraz natychmiastowej implantacji zęba 11 z natychmiastowym obciążeniem koroną tymczasową stanowiącą podparcie dla tkanek miękkich i uszczelnienie zębodołu. Głównym celem w planowaniu leczenia było zachowanie istniejących brodawek międzyzębowych oraz uzyskanie optymalnej estetyki. Natychmiastowe obciążenie było możliwe dzięki doskonałej stabilności pierwotnej zastosowanego systemu MIS C1.

advertisement
Analiza efektywności czynników wzrostowych zawartych w PRP i Emdogain

February 8, 2013

Triada Regeneracyjna obejmuje m.in. molekuły sygnalizujące uwalniane z płytek krwi podczas urazu, zwane także czynnikami wzrostu. Miejscowe zwiększanie ich ilości stosowane jest od 1998 r., kiedy Robert Marx wprowadził metodę otrzymywania PRP o 5-6-krotnie wyższym niż normalny poziomie płytkopochodnych czynników wzrostu. Obecnie dostępne są metody uzyskiwania jeszcze większych ich ilości do sztucznej produkcji drogą rekombinacji włącznie, a o efektywności klinicznej świadczą dostępne publikacje. Uważa się, że białko matrycy szkliwa – amelogenina (EMD – Enamel Matrix Derivative) powoduje regenerację przyzębia i stosuje się je od lat (Emdogain). Takiej efektywności klinicznej w porównaniu ze standardową, utrzymującą przestrzeń metodą GTR nie potwierdza jednak wnikliwa analiza opublikowanego materiału.

Leczenie implantoprotetyczne atroficznej żuchwy – opis przypadku

November 27, 2012

Celem niniejszej pracy jest przedstawienie na podstawie jednego przykładu możliwości leczenia implantologicznego bezzębia w szczęce i żuchwie z zaawansowanym zanikiem tkanki kostnej przy towarzyszącej progenii. Przedstawiono jedną z możliwości leczenia polegającą na wykonaniu stałych uzupełnień protetycznych, przykręconych do implantów w szczęce i żuchwie. Równocześnie rozważany jest wpływ powstrzymania się od zabiegów odbudowy kości na rzecz uzupełnienia występującego deficytu kości konstrukcją mostu. Konstrukcja takiego mostu ma spełniać nie tylko oczekiwania estetyczne, musi też umożliwiać właściwą higienę jamy ustnej i odtwarzać prawidłowe warunki okluzyjne.

Wykorzystanie fluorescencji i selektywnego chromatycznego wzmocnienia w codziennej profilaktyce stomatologicznej

November 19, 2012

Próchnica zębów może być wcześnie rozpoznana przy użyciu kamery wewnątrzustnej, która wykorzystuje fluorescencję tkanek zębowych. Nowoczesne technologie, np. fluorescencja połączona z techniką selektywnego chromatycznego wzmocnienia umożliwiają wcześniejszą interwencję, nawet już podczas wizyty profilaktycznej.

Rewizja leczenia endodontycznego – jak osiągnąć sukces przy drugim podejściu

November 15, 2012

Opisywany wskaźnik powodzenia leczenia endodontycznego wynosi 92%, jednak im bardziej wiarygodne metody badawcze mamy do dyspozycji, tym bardziej lekarz praktyk musi polegać na najlepszych dostępnych aktualnie dowodach, kiedy szacuje oczekiwane efekty stosowanej terapii. Najwyższą jakość współczesnych danych na temat klinicznego powodzenia leczenia endodontycznego zapewnia metaanaliza opublikowanych wyników badań.

advertisement
Implantoprotetyczne odtworzenie brakującego zęba 21 – opis przypadku

October 26, 2012

W niniejszej pracy opisano etapy wykonania rekonstrukcji implantoprotetycznej brakującego siekacza przyśrodkowego lewego u 23-letniego pacjenta z rozpoznaniem: Majewski gr I, Eichner gr A2, Galasińskia-Landsberger – szczęka kl II.

Zaopatrzenie implantologiczne i natychmiastowa odbudowa tymczasowa bezzębnych wyrostków – prezentacja przypadku

October 23, 2012

Ekstrakcja z natychmiastową implantacją, odbudową i obciążeniem stała się atrakcyjnym rozwiązaniem, spełniającym niektóre z wyzwań estetycznych i biomechanicznych, związanych z wykorzystaniem implantów w celu odbudowy pojedynczych lub większych braków zębowych, szczególnie w strefie estetycznej. Pacjenci pragnący poprawy swojego uśmiechu – tak pod względem estetycznym, jak i funkcjonalnym – za pomocą uzupełnień stałych stanowią rosnącą część populacji.

Leczenie paradontozy z większą mocą

July 5, 2012

Na pomysł wprowadzenia nowej metody leczenia paradontozy wpadłem podczas zapoznawania się z literaturą naukową na temat laserów. Raport Yukna z 2003 r. opisywał metodę LANAP (Laser-Assisted New Attachment Procedure). Ta nowa procedura laserowa obiecywała regenerację zamiast naprawy w połączeniu z imponującym efektem wizualnym.

Usuwanie resztek z opracowanych kanałów korzeniowych

June 18, 2012

Oczyszczenie i preparacja systemu kanałów korzeniowych to podstawowe warunki powodzenia leczenia endodontycznego. Wielu badaczy opisywało jednak ograniczenia w jakości ręcznej lub maszynowej preparacji kanałów korzeniowych. Liczne badania wykazały, że ani opracowanie ręczne, ani z użyciem narzędzi rotacyjnych nie pozwala na całkowite oczyszczenie kanału, szczególnie odcinka wierzchołkowego w przypadku kanałów zakrzywionych.

Prosta technika warstwowa do wypełnień kompozytowych wykonywanych metodą bezpośrednią

June 13, 2012

Przez wiele lat w codziennej praktyce stomatologicznej dominował jeden trend w odbudowie zębów: wypełnienia kompozytowe z jednego lub dwóch odcieni materiału. Trudno jednak w ten sposób osiągnąć satysfakcjonujący efekt w obrębie zębów przednich. W zależności od wieku pacjenta i grubości szkliwa mamy do czynienia ze znaczną zmiennością jasności tkanek, co wpływa na ogólny kolor zęba.

Analiza odbudowy protetycznej na implantach BellaTek Encode i Atlantis

May 17, 2012

Celem niniejszej pracy jest porównanie odbudowy protetycznej na łącznikach indywidualnych wykonanych technologią CAD/CAM w przypadku braku zębów trzonowych w dolnym łuku. W obu przypadkach wykorzystano implanty firmy Biomet 3I.

Regeneracja kości z użyciem siarczanu wapnia, bogatopłytkowego osocza (Platelet Rich Plasma –PRP) i natychmiastową implantacją w żuchwie

May 14, 2012

Zintegrowane implanty są najlepszą alternatywą dla odtworzenia częściowo lub całkowicie utraconego uzębienia, ale w wielu przypadkach nie ma wystarczającej ilości kości do umieszczenia implantów, dlatego stosuje się substytuty kości do regeneracji tych tkanek. Obecnie istnieją różne rodzaje materiałów regeneracyjnych, takich jak siarczan wapnia (biomateriał, który jest stosowany od wielu lat), osocze bogatopłytkowe (używane do wspomagania gojenia). W niniejszym artykule przedstawiono opis przypadku, w którym w miejscu ubytku kostnego w żuchwie spowodowanego przez implant żyletkowy przeprowadzono regenerację kości za pomocą dwufazowego siarczanu wapnia, osocza bogatopłytkowego z natychmiastowym umiejscowieniem implantu.

advertisement
Użycie matrycy kolagenowej mucoderm® do pokrycia recesji tkanek miękkich i poszerzenia strefy dziąsła nieruchomego – opis przypadku

May 8, 2012

W przedstawionym przypadku zaprezentowano etapy leczenia i uzyskane rezultaty związane z pokryciem recesji tkanek miękkich w obrębie zębów przedtrzonowych po prawej stronie szczęki.

Chirurgia szczękowo-twarzowa w Polsce i Europie

April 20, 2012

Zakres specjalizacji chirurgicznych w stomatologii i zasady ich uzyskiwania przez lekarzy dentystów są w poszczególnych państwach europejskich uregulowane w sposób bardzo zróżnicowany.

Rekonstrukcja implantoprotetyczna pierwszych trzonowców w żuchwie z wykorzystaniem systemu BEGO Semados®

March 2, 2012

Wstęp Ze względu na efektywność leczenia implantologia stanowi jedną z nowoczesnych metod zaopatrzenia protetycznego po częściowej utracie zębów naturalnych. Implantoprotetyka z implantologią stwarzają nowe możliwości, których nie można było osiągnąć konwencjonalnymi metodami protetycznymi.

advertisement
Miniimplanty systemu Bego-Semados na przykładzie klinicznym

February 16, 2012

Utrata uzębienia w żuchwie doprowadza do postępującego zaniku kości. Przyśpiesza go użytkowanie protez osiadających. Z upływem czasu dochodzi do znacznego pogorszenia warunków protetycznych. W przypadkach skrajnych skutkiem postępującego zaniku części zębodołowej jest pozostawienie zaledwie kilkumilimetrowego trzonu żuchwy.

Wycisk, jako ważny etap procedury klinicznej – raport użytkownika

January 31, 2012

Jednym z ważniejszych elementów prawidłowo przeprowadzonej procedury leczenia protetycznego jest wykonanie wycisków pola zabiegowego po przygotowaniu filarów pod odbudowę. Wykonany wycisk jest kluczowy w procesie przekazywania informacji pomiędzy gabinetem stomatologicznym i pracownią techniczną, umożliwiającej wytworzenie idealnej pracy protetycznej (pozostałymi elementami byłyby zdjęcia pacjenta, rejestracja artykulacyjna, ewentualne uwagi pacjenta i lekarza).

Zmiany w szkliwie – metody odbudowy

January 27, 2012

Opis przypadku 56-letni pacjent zgłosił się do leczenia ze zmianami szkliwa w siekaczu bocznym. Badanie jamy ustnej wykazało zdrowe przyzębie i zdrowy staw skroniowo-żuchwowy oraz zgryz klasy I (Ryc. 1-4). Badanie radiologiczne nie wykazało żadnych innych zmian korzeniowych. Kondycja tkanek miękkich odzwierciedliła dobry stan zdrowia przyzębia. Tkanki twarde zbadano pod kątem wrażliwości na opukiwanie, dotyk oraz sprężone powietrze – badanie potwierdziło ich zdrowy stan. Ząb został także poddany testom na żywotność miazgi oraz odporność na zimno.  

Implantologia w czasach kryzysu

December 19, 2011

Niefortunnie rozpoczął się 20. Kongres Europejskiego Towarzystwa Osseointegracji w Atenach. Miasto sparaliżowane strajkami, brak komunikacji miejskiej, strajkujące przedsiębiorstwa taksówkowe, tony śmieci na ulicach i protestujący mieszkańcy przed parlamentem – tak przywitała gości stolica Grecji.

Augmentacja dna zatoki szczękowej bez użycia wytwarzanych komercyjnie biomateriałów

December 6, 2011

_Podniesienie dna zatoki szczękowej jest zabiegiem szeroko stosowanym przez lekarzy zajmujących się implantologia stomatologiczną. Technika sinus liftingu została wynaleziona w 1976 r. przez Tatum’a, a w 1980 r. opisana przez Boyne’a i James’a. Obecnie istnieje wiele modyfikacji zabiegu w zakresie procedury chirurgicznej, a także dotyczących rodzaju użytych biomateriałów

advertisement
„WaveOne to prosty system”

November 14, 2011

Nowy system narzędzi endodontycznych NiTi WaveOne firmy DENTSPLY Maillefer to system jednorazowych pilników stosowanych do całkowitego opracowania kanału – od początku do końca przy użyciu jednego narzędzia. W tworzeniu tych pilników, próbach klinicznych i badaniach naukowych nad systemem WaveOne brali udział: dr Julian Webber, dr Pierre Machtou, dr Wilhelm Pertot, dr Sergio Kuttler, dr Clifford Ruddle i dr John West. Na temat zalet tego systemu oraz reakcji, jakie wzbudzał wśród gości odwiedzających IDS 2011 rozmawiamy z dr. Webberem z Harley Street Centre for Endodontics (Londyn, Wielka Brytania).  

Nowatorska metoda wypełniania kanałów – technika dopasowanego pojedynczego ćwieka gutaperkowego z określonym stopniem rozbieżności

October 25, 2011

Leczenie endodontyczne składa się z trójwymiarowego wypełnienia systemu kanałowego gutaperką i uszczelniaczem, którego celem jest uzyskanie maksymalnej ilości trwałego rdzenia przy minimalnej ilości uszczelniacza.

Leczenie parodontozy z większą mocą

October 21, 2011

Czasem zadawanie pytań, których nikt nigdy nie postawił, prowadzi do przełomowych odkryć. W moim przypadku pytanie brzmiało: jak skuteczniej pomagać pacjentom z parodontozą? Odpowiedź jest prosta: poprzez zastosowanie terapii „3000% więcej mocy”!  

Latest Issues
E-paper

DT Poland No. 2, 2019

Open PDF Open E-paper All E-papers

© 2019 - All rights reserved - Dental Tribune International