Dental Tribune Poland

Rekonstrukcja implantoprotetyczna pierwszych trzonowców w żuchwie z wykorzystaniem systemu BEGO Semados®

By lek. dent. Paweł Frączak
March 02, 2012

Wstęp Ze względu na efektywność leczenia implantologia stanowi jedną z nowoczesnych metod zaopatrzenia protetycznego po częściowej utracie zębów naturalnych. Implantoprotetyka z implantologią stwarzają nowe możliwości, których nie można było osiągnąć konwencjonalnymi metodami protetycznymi.

Wskazania do osadzenia wszczepu wynikają z indywidualnych uwarunkowań klinicznych, w tym głównie celów protetycznych, jako wartości nadrzędnej, przy równoczesnym uwzględnieniu oczekiwań pacjenta. Dlatego ważne jest postawienie właściwego rozpoznania przed przystąpieniem do osadzania implantów oraz opracowanie metody leczenia dla konkretnego przypadku. Koncepcje dotyczące sposobów wykonania suprastruktury implantoprotetycznej opierają się w dużej mierze na technikach i metodach zapożyczonych z protetyki tradycyjnej.

W pracy przedstawiono przekrojowo przebieg leczenia implantoprotetycznego z użyciem systemu BEGO Semados® u pacjenta sklasyfikowanego: wg Majewskiego do grupy I, wg Eichnera do grupy A3, a wg Galasińskiej-Landsbergerowej do klasy II w żuchwie (brak zębów 36 i 46).

System BEGO Semados®
Opisany przypadek zrekonstruowano z zastosowaniem systemu implantologicznego BEGO Semados®. Implanty te są wykonane z czystego tytanu (Grade IV). Mają powłokę ablacyjną
(obróbka strumieniowo-ścierna, mikroporowatość na poziomie 5-7μm ) i polerowany kołnierz o wysokości 0,8mm. Śruba typu S-line ma gwint postępujący (rozwiązanie zastosowano w celu odciążenia kości zbitej) i jest śrubą samogwintującą. Implanty BEGO Semados® spełniają wymagania nowoczesnego i uniwersalnego systemu implantologicznego.

Oprócz implantów w formie cylindrycznej (S-line) są także dostępne implanty konoidalne RI-line, zaprojektowane do zastosowania w niekorzystnych warunkach kostnych D3/D4 oraz wówczas, gdy szczególne znaczenie ma uzyskanie pierwotnej stabilizacji wszczepu i (lub) są wskazania do obciążenia natychmiastowego.

Połączenie implant/łącznik występuje w postaci sześciokąta wewnętrznego (2,5mm hex – opracowany przez „The research group dunder prof. M. Flach D. Eng. „Koblenz University of Applied Sciences”) oraz zapewnia tzw. Bezszczelinowe połączenie filaru z implantem (gap-free conection). System nie ma „platform-switching”.

W badaniach długoterminowych implanty BEGO Semados® charakteryzują się około 98% przeżywalnością. W Polsce system został zaprezentowany po raz pierwszy w roku 2005 i jest zarejestrowany.

embedImagecenter("Imagecenter_1_477",477, "large"); ">script>
 

Opis przypadku
Pacjent zaklasyfikowany: wg Majewskiego do grupy I, wg Eichnera do grupy A2, a wg Galasińskiej-Landsbergerowej – do klasy II w żuchwie, zgłosił się celem implantoprotetycznego uzupełnienia braku zęba 46. W wywiadzie i badaniu klinicznym nie stwierdzono przeciwwskazań do leczenia implantoprotetycznego. Zdjęcie pantomograficzne wykazało, iż w okolicy 36 istnieje rozległa zmiana okołowierzchołkowa. Także ząb 36 zakwalifikowano do ekstrakcji i rekonstrukcji implantoprotetycznej (uwaga: po ekstrakcji zęba 36 nastapiła zmiana w kwalifikacji wg Eichlera na grupę A3). Należy podkreślić, że pacjent utrzymywał bardzo dobrą higienę jamy ustnej.

Początkowo planowano usunięcie zęba 36, wykonanie tymczasowego uzupełnienia protetycznego i po wygojeniu zmiany w okolicy zęba 36 implantację w miejsce zębów 46 i 36, jednak pacjent nalegał na jak najszybsze wykonanie rekonstrukcji docelowej.

Zaproponowano następujący protokół postępowania:
• ekstrakcja zęba 36,
• implantacja w miejscu zęba 46 (po 3 tygodniach od ekstrakcji zęba 36) z obciążeniem wczesnym (po 3 tygodniach od implantacji)
• implantację zęba w miejscu zęba 36 (po 6 miesiącach od ekstrakcji) z obciążeniem wczesnym,
• wykonanie docelowych implantokoron 46 i 36 – po 3 miesiącach od implantacji zęba 36 (zaplanowano implantokorony licowane porcelaną na podbudowie metalowej).

Pacjent wyraził zgodę na przedstawiony plan leczenia. Ekstrakcję zęba 36 wykonano w sposób możliwie atraumatyczny, zmianę wyłyżeczkowano i założono 2 szwy zbliżające (zdjęto je po 7 dniach).

Po około 3 tygodniach, w miejscu brakującego zęba 46 osadzono implant Semados S-Iine 4,5 x 11,5 (zastosowano osłonę antybiotykową Augmentinem – 625mg 2 x 1 przez 5 dni). Uzyskano stabilizację pierwotną z siłą 45 Ncm – jakość kości określono na D2. Implantacja przebiegała rutynowo. Założono 4mm śrubę gojącą. Gojenie przez śluzówkowe przebiegało bez komplikacji. Po kolejnych 3 tygodniach i wygojeniu tkanek miękkich wykonano wycisk metodą otwartą masą Impregum (Pentamix) z zastosowaniem komponentów systemowych. W laboratorium wykonano koronę tymczasową na standardowym, docelowym przykręcanym łączniku tytanowym. Osadzono koronę tymczasową (Temp-Bond) – głowę śruby zabezpieczono watką, łącznik dokręcono do implantu z siłą 15Ncm. Sprawdzono też, czy jest całkowicie wyłączona ze zgryzu. Opisaną procedurę powtórzono podczas implantacji w miejscu brakującego zęba 36 z zachowaniem półrocznego odstępu czasowego od ekstrakcji.

W 3 miesiące po implantacji okolicy 36 pobrano wyciski z poziomu łącznika masą Honigum (DMG) do wykonania docelowych implantokoron. Rejestracja i przeniesienie zwarcia przebiegało w sposób zgodny z obowiązującym standardem (S. Majewski). Wykorzystano artykulator Stratos 200 i łuk twarzowy firmy Ivoclar-Vivadent. Metalową część koron protetycznych wykonano z tytanu metodą CAD-CAM, a olicowanie z porcelany Titankeramik (Vita). Gotową pracę poddano symulacji okluzji w artykulatorze. Kontrola w warunkach klinicznych potwierdziła uzyskanie poprawnych kontaktów zwarciowych. Implantokorony osadzono na cemencie tymczasowym (Tarnow) – łączniki dokręcono
uprzednio kluczem dynamometrycznym z siłą 30Ncm, a głowy śrub zabezpieczono silikonem.

Pacjent zaakceptował estetykę wykonanych uzupełnień.

Pacjentowi przekazano wszelkie zalecenia dotyczące higieny i polecono zgłaszać się na rutynowe wizyty kontrolne co 6 miesięcy.

Zdjęcie kontrolne OPG wykazało bardzo dobre zachowanie okołowszczepowej tkanki kostnej, mimo braku „platform-switching” w wykorzystanym systemie.

Podsumowanie
System implantologiczny BEGO Semados® może być z powodzeniem wykorzystywany w rekonstrukcjach implantoprotetycznych. W przedstawionym przypadku zaobserwowano (chociaż w systemie nie występuje „platform switching”) bardzo dobre zachowanie tkanki kostnej wokół implantów w okresie blisko czteroletnim, co jest bardzo obiecujące. Należy prowadzić dalsze obserwacje i badania tego systemu w warunkach klinicznych.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - All rights reserved - Dental Tribune International