DT News - Poland - Do połowy czerwca Polska Komisja Akredytacyjna zakończy ocenę nowych kierunków lekarskich

Search Dental Tribune

Do połowy czerwca Polska Komisja Akredytacyjna zakończy ocenę nowych kierunków lekarskich

Główne zastrzeżenia PKA dotyczyły istotnych braków infrastruktury na uczelniach (m.in. dostępności do prosektoriów) oraz zasobów kadrowych (fot.: Prostooleh, Freepik).

śro. 22 maja 2024

ratować

Do 13 czerwca zakończy się audyt na 12 uczelniach, które kształcą na nowoutworzonych kierunkach lekarskich lub planują ich uruchomienie mimo wcześniejszej negatywnej oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Na posiedzeniu sejmowej podkomisji stałej do spraw nauki i szkolnictwa wyższego przedstawiciele Polskiej Komisji Akredytacyjnej (PKA), Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwa Zdrowia poinformowali o wstępnych wynikach audytu nowych kierunków medycznych, funkcjonujących od roku akademickiego 2023/2024.

Prof. Janusz Uriasz zapowiedział, że ocena tych kierunków zakończy się 13 czerwca, później wnioski z audytu trafią do MNiSW oraz MZ. Marcin Czaja, dyrektor Departamentu Organizacji Uczelni, Kształcenia i Spraw
Studenckich w MNiSW przypomniał, że w latach 2022-2023 ówczesny szef resortu wydał pozwolenie na prowadzenie kierunku lekarskiego w 19 miejscach (17 uczelniach i 2 filiach uczelni medycznych). 12 z nich uzyskało pozwolenie ministra mimo negatywnej opinii Polskiej Komisji Akredytacyjnej. W bieżącym roku akademickim, po uzyskaniu pozwolenia ministra pomimo negatywnej opinii PKA, po raz pierwszy kształcenie na studiach lekarskich rozpoczęło 9 uczelni, 3 kolejne planują uruchomienie kierunków lekarskich w następnych latach.

„Ministerstwo przeprowadziło weryfikację nowych kierunków medycznych na poziomie deklaratywnym ze strony uczelni. Zapytaliśmy uczelnie o to, w jaki sposób od momentu uzyskania pozwolenia przygotowały się do rozpoczęcia tego kształcenia, w jaki sposób zrealizowały zalecenia Ministra Zdrowia i PKA” – powiedział przedstawiciel MNiSW. Dodał, że materiał z weryfikacji w lutym trafił do Polskiej Komisji Edukacyjnej wraz z wnioskiem ministra nauki Dariusza Wieczorka o kontrolę nowoutworzonych i planowanych kierunków medycznych. Minister zwrócił się do PKA, by ocena nie opierała się wyłącznie na dokumentach, ale „została dokonana w miarę możliwości na miejscu, w siedzibach tych uczelni”.

Prof. Janusz Uriasz przedstawił na posiedzeniu podkomisji wstępne spostrzeżenia z trwającego wciąż audytu. Zaznaczył, że główne zastrzeżenia PKA dotyczyły „istotnych braków infrastruktury” na uczelniach (m.in. dostępności do prosektoriów) oraz zasobów kadrowych, czyli wykwalifikowanej kadry dydaktycznej. Uwagi PKA były również związane z jakością kształcenia. „Bardzo nas zaniepokoiło wykorzystanie infrastruktury do prowadzenia kierunku, która znajduje się kilkadziesiąt, a nawet kilkaset kilometrów od siedziby uczelni, w której ten kierunek miałby być prowadzony” – przyznał prof. Uriasz. Podkreślił, że uczelnie „podejmują bardzo dużo wysiłku w kierunku usunięcia uchybień”, które wypunktowała komisja. „Widać, że wykonują dobrą pracę. Na ile ona będzie wystarczająca, zobaczymy” – podkreślił prof. Uriasz.

Mariusz Klencki, dyrektor Departamentu Rozwoju Kadr Medycznych w Ministerstwie Zdrowia powiedział: „Z naszego punktu widzenia problem kadrowy będzie najtrudniejszy do rozwiązania na nowych kierunkach. Mamy poczucie, że nawet kierunki lekarskie, które funkcjonują już od dawna, mają narastający problem z kadrami. Z tym problemem będziemy się borykać stale przez najbliższe lata i nie tylko na tych nowych kierunkach, ale ich otwarcie ten problem spotęguje” – ocenił.

Dyrektor Marcin Czaja wyjaśnił, że gdyby któraś z kontrolowanych uczelni uzyskała negatywną ocenę PKA, Minister Nauki może wszcząć postępowanie w sprawie cofnięcia pozwolenia na utworzenie takich studiów. Przedstawiciel MNiSW zapowiedział, że podczas wakacji, w porozumieniu z Ministerstwem Zdrowia i Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich będą trwały prace nad nowymi standardami kształcenia na kierunkach lekarskich. Po wakacjach resort nauki planuje skierowanie projektu do konsultacji społecznych i dalszego procedowana.

źródło: PAP

To post a reply please login or register
advertisement
advertisement