DT News - Poland - List Prezesa NRL w sprawie refundacji

Search Dental Tribune

List Prezesa NRL w sprawie refundacji

pią. 4 listopada 2011

ratować

W dniu 27. października br. Prezes NRL Maciej Hamankiewicz wystosował list do lekarzy i lekarzy dentystów. Poniżej publikujemy treść wyżej wymienionego listu.

"Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy Lekarze i Lekarze Dentyści,

W ostatnich dniach podjęliśmy szereg działań, aby po raz kolejny dać przypomnieć rządzącym, że zadaniem lekarza i lekarza dentysty powinno być leczenie wszystkich chorych bez względu na ich status ubezpieczenia zdrowotnego. Powiedzieliśmy otwarcie, że rolą płatnika publicznego powinno być ustalanie, kto i w jakim zakresie jest uprawniony do świadczeń finansowanych ze środków publicznych.

O zmianę prawa będziemy walczyć, ale proces legislacyjny wymaga czasu. Dlatego też dzisiaj mówiąc "dość" trzeba było podjąć pilne działania, co uczyniliśmy i co wymaga wyjaśnienia. Podkreślam, że mają one charakter naprawczy w stosunku do ustawy refundacyjnej, która powiela krytykowane przez samorząd lekarski rozwiązania. Podjęte działania naprawcze nie przekreślają naszych dążeń do zmian ustawowych.

Zbliżanie się terminu wejścia w życie przepisów ustawy refundacyjnej wywołało falę oburzenia w związku z koniecznością sprawdzania przez każdego lekarza dokumentu ubezpieczenia pacjenta, czyli (nieistniejącej) karty ubezpieczenia zdrowotnego, a do chwili jej wprowadzenia każdego innego dokumentu potwierdzającego uprawnienia.

Nasze oburzenie wywołał fakt, że za sprawdzenie tego dokumentu odpowiedzialny byłby osobiście każdy lekarz – nawet ten zatrudniony w podmiotach leczniczych.

W dniu 30 września br. napisaliśmy list w tej sprawie do Ministra Zdrowia (o interpretację art. 48 ustawy). Nie otrzymując odpowiedzi podjęliśmy 22 października br. apel do władz, stanowisko i oświadczenie, które jasno wskazały, że środowisko lekarskie ma dość zrzucania odpowiedzialności na lekarzy i lekarzy dentystów za obowiązki administracyjne. Odpowiedzialnymi za sprawdzenie posiadania ubezpieczenia zdrowotnego przez pacjenta powinni być urzędnicy. 24 października br. w odpowiedzi na nasz apel spotkaliśmy się z Ministrem Zdrowia Ewą Kopacz, 26 października br. z Minister Kopacz oraz Prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia Jackiem Paszkiewiczem, uzyskując zapewnienie, że lekarze zatrudnieni w szpitalach na umowę o pracę nie będą odpowiadać za sprawdzenie dokumentu ubezpieczenia – obowiązek ten będzie ciążył na podmiocie leczniczym posiadającym kontrakt z NFZ na świadczenie usług (publicznym, niepublicznym, praktyce lekarskiej).

Lekarze posiadający praktyki lekarskie nie mające kontraktu z NFZ na świadczenie usług, a posiadający indywidualne umowy na wystawianie recept na leki refundowane będą zobowiązani do weryfikacji uprawnień pacjenta (ubezpieczony, inwalida wojenny, honorowy dawca krwi), na dotychczasowych zasadach. Zasady te zostaną ściśle opisane w umowie.

Lekarz, lekarz dentysta pracujący w jednostce posiadającej kontrakt jest chroniony, bo fakt sprawdzenia danych przez podmiot leczniczy (pracodawcę) jest dochowaniem należytej staranności.

Otrzymaliśmy szereg sygnałów o zamiarze niepodpisywania umów z Narodowym Funduszem Zdrowia upoważniających do wystawiania recept na leki refundowane. Dotarła również do mnie petycja ponad 8 200 Koleżanek i Kolegów zwracających się o wezwanie środowiska lekarskiego do bojkotu umów z NFZ od dnia 1 lipca 2012 roku. Należy podkreślić, że wzoru umowy jeszcze nie ma – nie wiadomo więc, co będziemy lub czego nie będziemy podpisywać. Na spotkaniu 26 października br., uzyskaliśmy pisemne zapewnienie prezesa NFZ, że wzór tej umowy powstanie wspólnie i w porozumieniu z nami czyli z Naczelną Radą Lekarską.

Uzyskanie takiego zobowiązania ze strony prezesa NFZ powoduje, że – jeżeli wzór umowy nie będzie skonstruowany zgodnie z oczekiwaniami lekarzy i lekarzy dentystów, lub – co gorsza nie zostanie opracowany z naszymi uwagami – to wówczas wezwiemy do bojkotu umów z NFZ od dnia 1 lipca 2012 roku. Każdy nadsyłany pisemny protest będzie wtedy ważnym argumentem w walce o zmiany korzystne dla środowiska lekarskiego. Już dzisiaj dziękuję każdemu lekarzowi i lekarzowi dentyście, który przesłał do nas protest za zaangażowanie w sprawy ważne dla całego środowiska.

Ustalono, że uzgodnieniom wzoru umowy towarzyszyć będzie wykładnia wszelkich wątpliwości związanych z ordynacja lekową np. wyjaśnienie, co to znaczy „udokumentowane względy medyczne”.

Zwracam się z prośbą do Was, aby korzystając z dotychczasowych – najczęściej negatywnych – doświadczeń z kontroli NFZ przesłać informację o wszelkich nieuzasadnionych i nieracjonalnych działaniach NFZ.

Te informacje umożliwią nam zgłoszenie niezbędnych postulatów do wzoru umowy, by później kontroler NFZ w każdym zakątku Polski nie mógł dowolnie (a dotychczas najczęściej przeciwko lekarzom) interpretować jakiegokolwiek zapisu prawa medycznego. Chciałbym podkreślić, że bardzo istotną jest deklaracja prezesa NFZ o pozostawieniu a nawet rozbudowaniu zespołu arbitrażowego, który opiniuje wpływające do prezesa NFZ odwołania w zakresie kontroli ordynacji lekarskiej. Efekty funkcjonowania tego zespołu, w którym uczestniczy NRL są znane i najlepiej by takie zespoły powstawały przy każdym oddziale wojewódzkim NFZ.

Podkreślam, że nie zamierzam zaprzestać w walce o zmiany legislacyjne. Tak więc zapytany przez część Koleżanek i Kolegów, czy oświadczenie podpisane z MZ i NFZ to sukces czy klęska odpowiadam: to tylko jedna z dróg do umożliwienia normalnego wykonywania zawodu.

Z wyrazami szacunku,

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej
Maciej Hamankiewicz"

 

To post a reply please login or register
advertisement
advertisement