DT News - Poland - Nowe „koszyki” świadczeń

Search Dental Tribune

Nowe „koszyki” świadczeń

Marzena Bojarczuk, Dental Tribune Polska

Marzena Bojarczuk, Dental Tribune Polska

pon. 21 września 2009

ratować

31. sierpnia 2009 r. weszły w życie przepisy określające tzw. koszyki świadczeń, czyli wykazy świadczeń gwarantowanych w różnych zakresach.

Na nowe regulacje składa się szereg rozporządzeń, zawierających wykazy świadczeń, których finansowanie jest gwarantowane ze środków publicznych w następujących zakresach:
- ambulatoryjna opieka specjalistyczna,
- leczenie szpitalne,
- podstawowa opieka zdrowotna,
- opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień,
- rehabilitacja lecznicza,
- świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej,
- leczenie stomatologiczne,
- leczenie uzdrowiskowe,
- zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środki pomocnicze,
- ratownictwo medyczne,
- opieka paliatywna i hospicyjna,
- świadczenia wysokospecjalistyczne,
- programy zdrowotne.

Koszyki” w „koszyku”
Każdy z wymienionych zakresów świadczeń został podzielony dodatkowo na bardziej szczegółowe grupy. I tak w zakresie leczenia stomatologicznego w rozporządzeniu uwzględniono:
- świadczenia ogólnostomatologiczne,
- świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 r.ż.,
- świadczenia ogólnostomatologiczne udzielane w znieczuleniu ogólnym,
- świadczenia stomatologiczne dla świadczeniobiorców z grupy wysokiego ryzyka chorób zakaźnych, w tym chorych na AIDS,
- świadczenia chirurgii stomatologicznej i periodontologii,
- świadczenia ortodoncji dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 r.ż.,
- świadczenia protetyki stomatologicznej,
- świadczenia protetyki stomatologicznej dla świadczeniobiorców po chirurgicznym leczeniu nowotworów w obrębie twarzoczaszki,
- świadczenia stomatologicznej pomocy doraźnej,
- profilaktyczne świadczenia stomatologiczne dla dzieci do ukończenia 6 r.ż.,
- profilaktyczne świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19 r.ż.

Materiały stomatologiczne
W załączniku do w/w rozporządzenia zawarto także wykaz materiałów stomatologicznych stosowanych przy udzielaniu świadczeń gwarantowanych. Za te materiały pacjent nie będzie płacił z własnych środków, kiedy zgłosi się do lekarza, który zawarł umowę o udzielanie świadczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia. Koszt wszystkich innych materiałów, tzw. ponadstandardowych, użytych przy udzieleniu świadczenia, także w gabinecie dentysty ubezpieczenia zdrowotnego, pokrywa pacjent. W zakresie koniecznym do wykonania świadczeń gwarantowanych świadczeniodawca zapewnia świadczeniobiorcy nieodpłatnie badanie diagnostyczne oraz leki i wyroby medyczne, a także środki pomocnicze. Świadczeniobiorcy zgłaszającemu się z bólem, świadczenia gwarantowane są udzielane w dniu zgłoszenia

Dzieciom i młodzieży niepełnosprawnym do ukończenia 16 r.ż. oraz dzieciom i młodzieży niepełnosprawnym w stopniu umiarkowanym i znacznym od ukończenia 18 r.ż. (jeżeli wynika to ze wskazań medycznych), przysługują kompozytowe materiały światłoutwardzalne do wypełnień oraz znieczulenie ogólne przy wykonywaniu świadczeń gwarantowanych, z wyłączeniem procedury wizyty niepowiązanej z innymi świadczeniami gwarantowanymi (pierwszej wizyty dzieci do ukończenia 6 r.ż.). Ponadto osobom niepełnosprawnym w stopniu umiarkowanym i znacznym, które ukończyły 18 r.ż. (jeżeli wynika to ze wskazań medycznych) przysługują znieczulenie ogólne i kompozytowe materiały światłoutwardzalne do wypełnień.

W kolejnych wydaniach Dental Tribune znajdziecie Państwo pozostałe wykazy świadczeń.

Wykaz materiałów stomatologicznych stosowanych przy udzielaniu świadczeń gwarantowanych:

1. Materiały stomatologiczne stosowane przy udzielaniu świadczeń gwarantowanych dla wszystkich świadczeniobiorców:
- materiał do wypełnień czasowych,
- cementy podkładowe na bazie wodorotlenku wapnia, cement fosforanowy,
- cementy glasjonomerowe,
- kompozytowy materiał chemoutwardzalny do wypełniania ubytków w zębach przednich górnych i dolnych
(od 3+ do +3, od 3– do – 3),
- amalgamat kapsułkowy typu non gamma 2,
- materiały do wypełnień kanałów korzeniowych,
- ćwieki gutaperkowe,
- masa wyciskowa alginatowa,
- masa do wycisków czynnościowych przy bezzębiu,
- nici chirurgiczne,
- szyny unieruchamiające, drut ligaturowy.

2. Materiały stomatologiczne stosowane dodatkowo przy udzielaniu świadczeń gwarantowanych dzieciom i młodzieży do ukończenia 18 r.ż.:
- światłoutwardzalny materiał kompozytowy do wypełniania ubytków w zębach siecznych i kłach w szczęce i żuchwie,
- laki szczelinowe,
- lakiery,
- cement chirurgiczny jako opatrunek przy zabiegach w obrębie przyzębia.

3. Materiał stomatologiczny stosowany dodatkowo przy udzielaniu świadczeń gwarantowanych kobietom w ciąży i w okresie połogu:
- cement chirurgiczny jako opatrunek przy zabiegach w obrębie przyzębia.

To post a reply please login or register
advertisement
advertisement