DT News - Poland - Profilaktyk – nowy zawód medyczny

Search Dental Tribune

Profilaktyk – nowy zawód medyczny

Ustawa z 17 sierpnia 2023 r. o niektórych zawodach medycznych reguluje 15 zawodów medycznych, do jednego z nich należy profilaktyk (fot.: Drazen Zigic, Freepik).

śro. 12 czerwca 2024

ratować

Profilaktyk będzie się zajmował oceną sytuacji zdrowotnej i społecznej populacji, jej potrzeb, określaniem priorytetów i opracowywaniem danych epidemiologicznych.

Od 26 marca br. obowiązują nowe zawody medyczne, takie jak: profilaktyk, asystentka stomatologiczna, elektroradiolog, higienistka stomatologiczna, instruktor terapii uzależnień, opiekun medyczny, optometrysta, ortoptystka, podiatra, protetyk słuchu, technik farmaceutyczny, technik masażysta, technik ortopeda, technik sterylizacji medycznej, terapeuta zajęciowy.

Ustawa z 17 sierpnia 2023 r. o niektórych zawodach medycznych (Dz.U. 2023 poz. 1972) reguluje 15 zawodów medycznych, do jednego z nich należy właśnie profilaktyk. Aby móc wykonywać zawód profilaktyka, konieczne jest:
- rozpoczęcie po 30 września 2012 r. studiów w zakresie zdrowia publicznego i uzyskanie tytułu zawodowego, co najmniej licencjata albo inżyniera lub:
- rozpoczęcie przed 1 października 2012 r. studiów na kierunku (specjalności) zdrowie publiczne i uzyskanie tytułu zawodowego, co najmniej licencjata albo inżyniera.

Zadania profilaktyka są złożone. Niewątpliwie wiążą się on z zakresem ochrony zdrowia publicznego. Do najważniejszych zadań należy:
- Ocena sytuacji zdrowotnej i społecznej określonej populacji oraz jej potrzeb zdrowotnych.
- Identyfikowanie zagrożeń środowiskowych dla zdrowia populacji.
- Diagnoza i określenie problemów o znaczeniu kluczowym dla zdrowia populacji w poszczególnych sferach społecznych.
- Analiza czynników wpływających na zdrowie w obrębie populacji.
- Określanie priorytetów zdrowotnych na podstawie dostępnych danych demograficznych i epidemiologicznych (z uwzględnieniem podziału na regiony, grupy wiekowe, płeć lub inne).
- Stosowanie badań epidemiologicznych oraz socjomedycznych w ocenie potrzeb zdrowotnych oraz oczekiwań pacjentów.
- Opracowywanie schematu interwencji zdrowia publicznego, w tym oszacowanie ryzyka interwencji i sposobów reagowania.
- Opracowywanie materiałów informacyjnych i edukacyjnych w obszarze zapobiegania i wczesnego wykrywania, a także profilaktyki 3. fazy.
- Współpraca z instytucjami państwowymi, administracją rządową i samorządową oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie koordynowania działań dotyczących profilaktyki i promocji zdrowia.
- Współpraca z podmiotami uczestniczącymi w edukacji zdrowotnej społeczeństwa (m. in. szkoły, organizacje sportowe, organizacje pozarządowe, pracodawcy).
- Wykonywanie analiz statystycznych.
- Planowanie badań przy zastosowaniu nowoczesnych technik zbierania danych i narzędzi badawczych.
- Analizowanie dostępnych danych w celu wyjaśnienia społeczno-ekonomicznych czynników wpływających na zdrowie.
- Opracowywanie danych epidemiologicznych, wykorzystując proste narzędzia statystyczne i analityczne.
- Analizowanie uwarunkowań sytuacji zdrowotnej w aspekcie procesów społecznych i demograficznych.
- Wykorzystywanie wyników analiz w proponowanych konkretnych (alternatywnych) rozwiązaniach w sektorze ochrony zdrowia.
- Przeprowadzanie analizy wybranych uwarunkowań problemów zdrowotnych i społecznych.
- Planowanie i opracowywanie programów profilaktycznych i promocji zdrowia na podstawie aktualnej oceny sytuacji zdrowotnej.
- Określanie sposobu monitorowania i ewaluacji programu.
- Planowanie budżetu i kosztów realizacji programu.
- Planowanie działań mających na celu zintegrowanie działań profilaktycznych oraz wsparcie finansowe i merytoryczne programów profilaktycznych.
- Ocena sytuacji finansowej podmiotów wykonujących działalność leczniczą i sporządzanie biznes planu.
- Wdrażanie w jednostkach ochrony zdrowia struktur bezpieczeństwa danych osobowych.
- Konstruowanie, wdrażanie, koordynowanie i realizowanie programów dotyczących profilaktyki i promocji zdrowia.
- Identyfikowanie barier we wdrażaniu edukacji zdrowotnej w populacji oraz stosowanie właściwych metod i umiejętności komunikacyjnych w procesie dydaktycznym.
- Ocena skuteczności programów profilaktycznych i promocji zdrowia dla różnych środowisk społecznych i ich ewaluacja.
- Sprawowanie opieki nad pacjentami indywidualnymi.
- Organizacja procesu realizacji badań przesiewowych i innych świadczeń zdrowotnych w opiece profilaktycznej.
- Prowadzenie edukacji zdrowotnej w zakresie rozpoznanych czynników ryzyka.
- Udzielanie pierwszej pomocy w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego.
- Prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji związanej z wykonywanymi czynnościami zawodowymi.

źródło: Infor.

To post a reply please login or register
advertisement
advertisement