DT News - Poland - Szkolenia dla młodych lekarzy

Search Dental Tribune

Szkolenia dla młodych lekarzy

pią. 31 maja 2013

ratować

 Naczelna Izba Lekarska zorganizuje ogólnopolskie szkolenia z zakresu funkcjonowania systemu ochrony zdrowia oraz umiejętności komunikacji, współpracy i budowania relacji z pacjentem dla lekarzy rozpoczynających pracę.

 Projekt „Ogólnopolskie szkolenia z zakresu funkcjonowania systemu ochrony zdrowia oraz umiejętności komunikacji, współpracy i budowania relacji z pacjentem dla lekarzy rozpoczynających pracę” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet II. Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących.

Zawody lekarza i lekarza dentysty są zawodami szczególnymi, w których obok posiadanej wiedzy i umiejętności specjalistycznych bardzo ważną rolę odgrywają kompetencje społeczne, które decydują o sukcesie i przewadze konkurencyjnej lekarza na runku usług medycznych. Nowe trendy w sposobach organizowania pracy powodują, że wysokie kompetencje społeczne konieczne są do zapewnienia skutecznego funkcjonowania lekarzy. Projekt stanowi odpowiedź na kluczowe problemy, jakimi są niedostateczna jakość relacji lekarz-pacjent, braki w kompetencjach psychospołecznych lekarzy – komunikatywność i inteligencja emocjonalna, a także ograniczona znajomość zagadnień formalno-prawnych z zakresu funkcjonowania systemu ochrony zdrowia.

Naczelna Izba Lekarska przygotowała kompleksowy program szkoleń warsztatowych, które są efektywną formą uzupełniania wiedzy i umiejętności w zakresie kompetencji miękkich. Szkolenia prowadzone będą w grupach 10-osobowych, w cyklu 6-dniowym: 4 dni przeznaczone na zagadnienia komunikacji interpersonalnej oraz 2 dni dotyczące systemu funkcjonowania ochrony zdrowia. Zakres merytoryczny warsztatów dotyczących umiejętności komunikacji i współpracy z pacjentem obejmować będzie zagadnienia dotyczące:
- efektywnej komunikacji z pacjentem,
- sposobu przekazywania trudnych informacji i wspierania pacjentów oraz ich rodzin w traumatycznych sytuacjach,
- sposobów zapobiegania konfliktom i rozwiązywania sytuacji konfliktowych,
- sposobów radzenia sobie z manipulacją i agresją ze strony pacjentów lub osób trzecich,
- umiejętności negocjacji, asertywnej komunikacji i wykorzystania własnego potencjału,
- sposobów radzenia sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym.

Zakres merytoryczny warsztatów dotyczących funkcjonowania systemu ochrony zdrowia obejmować będzie zagadnienia dotyczące:
- form wykonywania zawodów lekarza i lekarza dentysty,
- odpowiedzialności zawodowej, cywilnej i karnej lekarza i lekarza dentysty,
- zasad kontraktowania i rozliczania świadczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia,
- zasad wystawiania recept na leki refundowane,
- organizacji pracy i zarządzania zespołem,
- marketingu usług lekarskich,
- zadań i roli samorządu zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów.

Kursy uzupełnione będą 11 kursami na platformie e-learningowej.
Szkolenia skierowane są do młodych lekarzy, poniżej 35 r.ż., będących w trakcie specjalizacji lub stażu. Głównym celem projektu jest podniesienie wiedzy z zakresu funkcjonowania systemu ochrony zdrowia i umiejętności komunikacji, współpracy i budowania relacji z pacjentem w grupie 2000 lekarzy poniżej 35 r.ż. Projekt obejmuje swym zasięgiem obszar całej Polski, a szkolenia realizowane będą przez wyłonionych organizatorów i trenerów.

Szczegółowe informacje na temat projektu dostępne są w Biurze Projektu przy Naczelnej Izbie Lekarskiej w Warszawie przy ul. J. Sobieskiego 110, pod adresem e-mail: mlodylekarz@hipokrates.org, nr tel.: (22) 559 13 00 i fax: (22) 559 13 23.

Na podst.: NIL

To post a reply please login or register
advertisement
advertisement