Dental Tribune Poland
Clinical
Autotransplantacja jako metoda autogennej rekonstrukcji ubytków wyrostka zębodołowego

April 16, 2018

Jedną z metod leczenia braków w uzębieniu stałym jest autotransplantacja. Przeszczepienie zawiązka zęba zapewnia jego wyrzynanie i utrzymanie potencjału wzrostowego kości. Niniejsza praca przedstawia opis procedur z zastosowaniem lasera Er:YAG i Nd:YAG oraz fibryny bogatopłytkowej, towarzyszących przeszczepieniu zawiązków zębów. Opisywany przypadek ukazuje odbudowę kości, zniszczonej przez przewlekły proces zapalny w bezpośrednim kontakcie z przeszczepionymi zawiązkami.

Cyfrowe techniki projektowania w estetycznych ostatecznych uzupełnieniach implantoprotetycznych

April 11, 2018

W artykule opisano wykorzystanie pozycjonomera – szablonu nazębnego do ustalenia prawidłowej angulacji wszczepu wykonanego na podstawie skanu wewnątrzustnego. Przedstawiono wykonanie zabiegu implantacji z jednoczasowym pobraniem skanu przy użyciu scan postu i przesłaniu pliku stl do laboratorium, a następnie wykonanie korony tymczasowej na implancie. Wykonane uzupełnienie protetyczne zostało wyłączone ze zgryzu.

advertisement
Pacjent leczony bisfosfonianami w gabinecie stomatologicznym

February 13, 2018

Pacjenci przyjmujący leki z grupy bisfosfonianów stanowią grupę ryzyka wystąpienia martwicy kości BRONJ. Przy właściwym postępowaniu można ograniczyć zakres występowania tego zjawiska. Celem niniejszej pracy jest przedstawienie postępowania rekomendowanego podczas leczenia stomatologicznego na podstawie piśmiennictwa.

Precyzja zabiegów implantologicznych – badania in vitro z wykorzystaniem druku 3D – cz. 1

February 5, 2018

Prawidłowe trójwymiarowe pozycjonowanie implantu jest jednym z kluczowych czynników determinujących przewidywalne leczenie implantoprotetyczne. Preparacja łoża i wszczepienie implantu poprzez szablon może przyczynić się do bardziej precyzyjnego i zgodnego z planem protetycznym osadzenia implantów w czasie zabiegu chirurgicznego.

Kontrowersje wokół zabiegu podniesienia dna zatoki szczękowej od strony podniebiennej

January 31, 2018

Odbudowy implantoprotetyczne w bocznym odcinku szczęki niejednokrotnie wymagają dodatkowych zabiegów z zakresu sterowanej regeneracji kości w celu zapewnienia odpowiedniej ilości tkanki kostnej, potrzebnej do pogrążenia implantu w prawidłowej pozycji. W ostatnich latach coraz częściej opisuje się zabieg podniesienia dna zatoki szczękowej od strony podniebiennej (Sinus Lift on Palatal – SLoP). Wszyscy autorzy są zgodni, iż dostęp podniebienny wymaga znacznych umiejętności operatora i powinno się go stosować wyłącznie w sytuacjach, kiedy dostęp klasyczny jest niemożliwy. Międzynarodowe i krajowe towarzystwa implantologiczne nie zalecają stosowania SLoP jako procedury z wyboru.

advertisement
Natychmiastowa implantacja i zaopatrzenie protetyczne pacjentów z zaawansowaną chorobą przyzębia

January 10, 2018

Choroby przyzębia spędzają sen z oczu pacjenta i lekarza, a zwłaszcza zaawansowana ich postać, kiedy ruchomość zębów osiąga 3. stopień i wymusza podjęcie decyzji o ekstrakcji. Wciąż jeszcze panuje przekonanie, że paradontoza, która w swojej agresywnej postaci może być przyczyną utraty uzębienia nawet u osób stosunkowo młodych, a leczenie implantologiczne, które może przywrócić pacjentowi sprawność żucia jest trudne ze względu na dużą utratę substancji kostnej w obrębie wyrostków zębodołowych kości żuchwy i szczęki, wymaga rozległych zabiegów augmentacyjnych i wiąże się z długą niedyspozycją pacjentów.

Analiza mikrobiologiczna tkanek zębów w procedurze mielenia, procesowania i autotransplantacji GBR

January 3, 2018

Zabiegi chirurgiczne związane z augmentacją czy sterowaną regeneracją kości są coraz częściej wykonywane przez lekarzy dentystów. Pomimo znacznego postępu i mnogości materiałów do GBR, wciąż za najlepszy uważa się materiał autogenny, zawiera on bowiem żywe komórki kostne i białka indukujące osteogenezę. Chęć zastosowania materiału autogennego do GBR czy socket preservation wymagała do tej pory dodatkowego zabiegu w postaci pobrania tkanki z miejsca innego niż operowane, czyli miejsca biorczego.

Zastosowanie masy bogatopłytkowej we wspomaganiu leczenia chirurgicznego torbieli zębopochodnych kości szczękowych

December 21, 2016

Autorzy przedstawiają doświadczenia własne w chirurgicznym leczeniu zębopochodnych torbieli kości szczękowych. W latach 2011-2015 leczono w poradni chirurgii stomatologicznej 40 chorych z wstępnie rozpoznanymi klinicznie i histologicznie torbielami. Wyłuszczono 41 zmian i potwierdzono początkowe rozpoznanie w ostatecznym badaniu histopatologicznym. We wspomaganiu gojenia ubytków kostnych stosowano z dobrym efektem klinicznym masę bogatopłytkową w połączeniu lub bez użycia biomateriałów. Nie zaobserwowano zaburzonego gojenia kości z powstaniem tkanki łącznej włóknistej.

advertisement

© 2021 - All rights reserved - Dental Tribune International