Dental Tribune Poland

Miniimplanty systemu Bego-Semados na przykładzie klinicznym

By lek. dent. Tomasz Pietka
February 16, 2012

Utrata uzębienia w żuchwie doprowadza do postępującego zaniku kości. Przyśpiesza go użytkowanie protez osiadających. Z upływem czasu dochodzi do znacznego pogorszenia warunków protetycznych. W przypadkach skrajnych skutkiem postępującego zaniku części zębodołowej jest pozostawienie zaledwie kilkumilimetrowego trzonu żuchwy.

Dochodzi do odsłonięcia otworu bródki i stałego drażnienia nerwu bródowego (znajdującego się na szczycie żuchwy atroficznej). Zmniejsza się też strefa neutralna dla płyty protezy. Kolejne protezy mają co raz mniejszą płytę (mniejszy obszar retencji). Maleje też strefa dziąsła nieruchomego – najbardziej pożądanego do utrzymania protezy osiadającej.

W przeszłości stosowano różnorodne techniki poprawy warunków anatomicznych:
• pogłębienie przed sionka i dna jamy ustnej poprzez przesunięcie przyczepów mięśni bródkowo-gnykowych i bródkowo-językowych,
• przeszczep kości autogennej,
• przeszczep chrząstki autogennej i alogennej.

Stosowane zabiegi operacyjne miały ograniczoną skuteczność poprawiając, najczęściej przejściowo, warunki pola protetycznego. Dalsze użytkowanie protez osiadających doprowadzało do stopniowego pogorszenia uzyskanych wyników leczenia.

Obecnie koncepcje leczenia pacjentów z bezzębiem w żuchwie zbliżają się do leczenia implantoprotetycznego. Zastosowanie implantów zatrzymuje proces postępującego zaniku kości. Stwarza ponadto warunki do poprawy retencji projektowanego uzupełnienia protetycznego. Istniej wiele typów rozwiązań protetycznych opartych na implantach (belki, loka tory, za trzaski kulkowe, korony teleskopowe itd.). Trudności w leczeniu implantologicznym pojawiają się w przypadku znacznych zaników kości. W żuchwie atroficznej o szerokości 4-5mm implantacja standardowa jest utrudniona. Istnieje jednak możliwość zastosowania implantów o zredukowanej szerokości –tzw. miniimplantów. Szerokość miniimplantów waha się najczęściej od 2,7mm do 3,1mm
(Bego-Semados).

embedImagecenter("Imagecenter_1_468",468, "large");


Opis przypadku

Pacjentka, lat 54, zgłosiła się do gabinetu z powodu trudności w użytkowaniu protezy osiadającej dolnej. W wywiadzie podała wczesną utratę uzębienia (około 30 roku życia). Od kilku lat występowały trudności z protezowaniem(wielokrotne zmiany protez osiadających). W badaniu klinicznym stwierdzono znaczny zanik kości części zębodołowej trzonu żuchwy i brak strefy dziąsła zbitego. Dno jamy ustnej przechodziło płynnie w podstawę wargi dolnej – bez zaznaczenia strefy przed sionka jamy ustnej i części zębodołowej. Użytkowana proteza osiadająca nosiła liczne ślady korekt kształtu i podścieleń płyty. Wykonano pomiary diagnostyczne dziąsła i kości w obszarze między otworami bródki, oceniając grubość dziąsła na około 1 mm, a grubość kości na 4 mm. Na rentgenie pantomograficznym wysokość trzonu żuchwy w odcinku przed nim wy no siła około 13 mm, a w odcinku bocznym 10 mm. Wysokość kości nad kanałem żuchwy oceniono na około 1-2mm. Okolica otworu bródki była bolesna i zaczerwieniona. Pacjentce zaproponowano kilka sposobów postępowania z których wybrała leczenie implantoprotetyczne. Zastosowano znieczulenie miejscowe – 4cm3 artykainy (Ubistesin Forte). W trakcie zabiegu nacięto i odwarstwiono płat śluzówkowo-okostnowy. Uwidoczniono wąską, atroficzną część zębodołową trzonu (Ryc. 1). W przestrzeń między otworami bródki wprowadzono 4 miniim planty Bego-Semados o szerokości od 2,7 do 3,1mm i długości 11,5mm (Ryc. 2, 3). Gojenie rany przebiegało bez powikłań. Po 2 miesiącach odsłonięto implanty i przystąpiono do odbudowy protetycznej. Wykonano belkę spawaną laserem CO2 z wykorzystaniem prefabrykowanych elementów protetycznych (Ryc. 3, 4). Protezę osiadającą zaopatrzono w za trzaski Ceka (Ryc. 5).

Podsumowanie
Miniimplanty umożliwiają leczenie w przypadku znacznych zaników kości. Odbudowa protetyczna jest szybka a procedura laboratoryjna nieskomplikowana. Wadą ich zastosowania jest ograniczona możliwość korekty kształtu i osi projektowanej belki oraz wysokie koszty elementów prefabrykowanych.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - All rights reserved - Dental Tribune International