Dental Tribune Poland

Estetyka biała i czerwona w implantoprotetyce

By Dental Tribune Polska
October 20, 2009

Firma Nobel Biocare zaprasza w dniach 6-7 listopada br. na konferencję naukową do Hotelu Hilton w Warszawie. Patronat honorowy nad konferencją objęli – prof. nadzw. WUM Andrzej Wojtowicz – prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Implantologii Stomatologicznej oraz prof. Elżbieta Mierzwińska-Nastalska – wiceprezes OSIS, natomiast patronat merytoryczny sprawuje OSIS. Gośćmi specjalnymi Konferencji będą – dr Egon Euwe i dr Bernard Touati. Tematyka wykładów dotyczy zagadnień implatologicznych, implantoprotetycznych i periodontologicznych oraz współpracy lekarzy i techników.  

W programie przewidziano następujące wykłady:

6 listopada (piątek)
Od pojedynczych implantacji siekaczy do rehabilitacji bezzębnej, atroficznej szczęki z wykorzystaniem implantów Nobel Biocare – estetyka rozwiązań alternatywnych – prof. nadzw. Andrzej Wojtowicz.
Rehabilitacja w następstwie utraty pojedynczych siekaczy w szczęce stanowi tylko z pozoru procedurę łatwą i powtarzalną. Mamy, bowiem do czynienia z jednej strony – z dużym ubytkiem blaszki przedsionkowej szczęki oraz dużymi możliwościami odbudowy tkanki kostnej i plastyki dziąsła, z drugiej zaś – z najwyższymi oczekiwaniami estetycznymi pacjenta. Algorytm postępowania w takich przypadkach jest ustalony i przewiduje ustawienie implantu w pozycji bardziej podniebiennej i raczej subkrestalnej oraz wykorzystanie materiałów wszczepialnych. Korzystniejsze z punktu widzenia estetyki wydaje się zastosowanie łączników ceramicznych i koron Procera lub innych odbudów całoceramicznych ze względu na odpowiedniość cech cyrkonu i tytanu.
W przypadkach wykonywania odbudowy w odcinku bocznym rekomenduje się łączniki tytanowe (mimo zbliżonych cech tytanu i cyrkonu), bo efekt ścierania tytanu przez pracującą suprastrukturę cyrkonową manifestuje się pojawiającą się po kilku latach nieszczelnością oraz utratą stabilności nadbudowy w stosunku do implantów.
Skrajnym przypadkiem, w którym rezygnujemy często z estetyki naturalnej dziąseł i brodawek, jest rehabilitacja atroficznych szczęk z wykorzystaniem autogennych bloków kostnych z kości zbitej i gąbczastej talerza biodrowego, które są „przykręcane” do podłoża implantami stożkowymi (najczęściej NB) i zastosowaniu suprastruktury (najczęściej metalowej, licowanej porcelaną) oraz różowych dziąseł porcelanowych. Takie rozwiązanie stanowi alternatywę w przypadkach, w których istnieją ograniczenia, co do liczby i rozmieszczenia implantów oraz nierówności wyrostka.
W czasie wykładu zostaną zaprezentowane przypadki leczenia implantoprotetycznego z wykorzystaniem implantów Nobel Replace, Activ oraz elementów całoceramicznych suprastruktury.

Dopracowanie estetyki w skomplikowanych przypadkach – dr Egon Euwe.
Tematem wykładu będą połączone starania chirurgów i techników wykorzystujących kość, tkankę miękką, różne materiały i rozwiązania protetyczne w celu uzyskania maksymalnych efektów estetycznych odbudów na implantach.
Na podstawie poszczególnych przypadków utraty zębów pojedynczych, uzębienia częściowego oraz bezzębia całkowitego zostaną omówione możliwości utrzymania, rekonstrukcji lub wymiany kości lub tkanki miękkiej oraz przedstawione instrukcje dotyczące wyboru niemetalowych elementów, w rodzaju: korona-łącznik, cyrkonowe mosty przykręcane oraz ustawień ich przęseł i profili.
Bardzo duże znaczenie dla jakości efektu końcowego pracy ma umiejętność właściwego komunikowania się lekarza z technikiem.

Ekstrakcja, augmentacja, implantacja oraz natychmiastowe obciążanie implantów w odcinku ważnym estetycznie – dr n. med. Hubert Kubica.
Wykładowca przedstawi procedury lekarsko-laboratoryjne związane z zabiegami ekstrakcji i implantacji oraz założeniem korony czasowej w ciągu 30 minut.

Implanty zygomatyczne, jako alternatywa w rekonstrukcji szczęki i żuchwy w odcinkach bocznych – lek. dent. Radosław Witkowski.
Autorem koncepcji implantu jarzmowego, stworzonej w latach 80. w celu rehabilitacji protetycznej chorych z poresekcyjnymi ubytkami tkanek twarzy jest prof. P. I. Brånemark. Wszczepy zygomatyczne stały się z czasem pomocne w leczeniu zaawansowanych zaników kostnych i stanowią alternatywę rozległych rekonstrukcji kostnych w szczęce i żuchwie. Obustronne użycie wielokrotnych implantów jarzmowych stwarza realne możliwości skutecznego protezowania pacjentów, upraszczając jednocześnie procedurę chirurgiczną

Zachowanie proporcji estetycznych między częścią białą i czerwoną – tech. dent. Jacek Oksiński.
Rosnące wymagania estetyczne pacjentów sprawiają, że należy zawsze rozważać szczegółowo wielkość odbudowywanych zębów. Zdarza się, że musimy również odtworzyć część śluzówkową. Doskonały przykład protetyki odtwórczej w obszarze zębów i tkanek stanowią mosty przykręcane na podbudowach tytanowych i cyrkonowych – Procera Implant Bridge.

Współpraca w zespole lekarz – technik. Powstawanie sytuacji konfliktowych i sposoby radzenia sobie z nimi – dr n. med. Paweł Witek, tech. dent. Jolanta Woźniak.
Sukces leczenia protetycznego jest wypadkową wielu czynników. Do najważniejszych należą: wyposażenie gabinetu i laboratorium, kwalifikacje lekarza i technika oraz ich umiejętność współpracy.

7 listopada (sobota)
Nowe osiągnięcia w implantoprotetyce estetycznej – dr Bernard Touati.
W ostatnich latach obserwujemy skokowy rozwój implantoprotetytki estetycznej. Na wyniki leczenia trudnych przypadków składa się wiele parametrów. W wykładzie zostanie omówione znaczenie wyboru odpowiedniego implantu, geometrii łącznika oraz materiałów protetycznych.

Perioterapia kluczem do uzyskania optymalnego i trwałego efektu implantoprotetycznego – dr n. med. Wojciech Bednarz.
Znajomość morfologii i fizjologii tkanek przyzębia oraz ich zdolności regeneracyjnych umożliwia zastosowanie nowatorskich metod terapeutycznych w innych dziedzinach stomatologii chroniących te struktury, a nawet wspomagających podstawowe leczenie periodontologiczne. Wprawdzie nowe systemy implantologiczne w coraz większym stopniu wykorzystują zjawiska biologiczne do wkomponowania się w naturalne środowisko jamy ustnej, ale ocena struktur kompleksu śluzówkowo-dziąsłowo-kostnego oraz ich odpowiednie przygotowanie ma zasadniczy wpływ na uzyskanie długoterminowego sukcesu leczenia implantoprotetycznego.

System NobelGuide – teoria i praktyka, doświadczenia własne – chir. szczęk. Dariusz Mateńko, dr n. med. Piotr Stendera, lek. dent. Łukasz Łomżyński.
W prezentacji zostaną przedstawione założenia teoretyczne systemu NobelGuide – począwszy od analizy CT i wirtualnego planowania leczenia, przez wykonanie szablonu, aż po protetyczne możliwości wykonania uzupełnień natychmiastowych i odroczonych. Założenia ogólne posłużą, jako tło przedstawienia własnych doświadczeń klinicznych z zastosowania systemu, wraz z niewielkimi modyfikacjami.

Jako ostatni punkt programu zaplanowano prezentację nowego skanera Procera oraz systemu NobelGuide.

Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest przesłanie wypełnionego formularza (dostępnego w Nobel Biocare) i wpłacenie kwoty 1.000 zł na konto, którego numer podany jest w formularzu.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia nieznacznych zmian w programie.

Pokoje (w specjalnych cenach) można rezerwować dzwoniąc do hotelu pod nr: 0 (22) 356 55 24/25.

Kontakt i informacje dodatkowe:
Nobel Biocare Polska
Tel.: 0 (22) 874 59 44 lub 874 59 50
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest Issues
E-paper

DT Poland No. 1, 2019

Open PDF Open E-paper All E-papers

© 2019 - All rights reserved - Dental Tribune International