Dental Tribune Poland

Kształcenie podyplomowe z endodoncji – Curriculum Endodontyczne PTE

By Dental Tribune
September 28, 2011

Curriculum Endodontyczne PTE (Polskie Towazystwo Endodontyczne) jest formą kształcenia podyplomowego obejmującego cykl 6 szkoleń, ma na celu podwyższenie poziomu wiedzy oraz poszerzenie umiejętności praktycznych lekarzy dentystów w zakresie diagnostyki i terapii chorób miazgi i tkanek okołowierzchołkowych zgodnie z wytycznymi Europejskiego Towarzystwa Endodontycznego (ESE).

Szkolenie obejmuje również zagadnienia minimalizacji powikłań związanych z leczeniem endodontycznym. Curriculum Endodontyczne, ma umożliwić dentystom będącym członkami PTE spełnienie kryteriów edukacyjnych związanych z wnioskowaniem do Komisji Naukowo-Szkoleniowej PTE o przyznanie Rekomendacji Polskiego Towarzystwa Endodontycznego.

Lekarz dentysta po ukończeniu szkolenia Curriculum i pomyślnym zdaniu egzaminu końcowego uzyska dyplom wydany przez Polskie Towarzystwo Endodontyczne. Cykl 6 szkoleń zostaje włączony do programu kształcenia realizowanego przez PTE w ramach kształcenia podyplomowego lekarzy dentystów – członków PTE i zostają mu nadane punkty edukacyjne w ilości odpowiadającej liczbie godzin kursów.

Szkolenie obejmuje 6 spotkań, każde po 11 godzin, od 10.00 do 21.00, obejmuje wykłady i ćwiczenia mające następującą formę: – prezentacje teoretyczne oparte na przypadkach klinicznych, – zabiegi kliniczne – możliwość czynnej asysty przy zabiegach endodontycznych, – opcjonalna videotransmisja zabiegu dla pozostałych uczestników szkolenia z możliwością zadawania pytań operatorowi, – ćwiczenia fantomowe z zastosowaniem urządzeń, – praca z pacjentem, – dyskusja.

Po zakończeniu cyklu szkoleń uczestnicy spotkają się raz jeszcze, aby złożyć egzamin końcowy przed Komisją Naukową Curriculum Endodontycznego PTE.

Terminy spotkań ustalane są przez Komisję Naukową każdorazowo na dany rok, tak, aby egzamin końcowy mógł odbyć się pod koniec roku kalendarzowego. Program dydaktyczny poszczególnych kursów ustala Komisja Naukowa wraz z wykładowcą prowadzącym dane szkolenie. Komisja ustala i podaje do wiadomości zakres bibliografii, z którym uczestnicy Curriculum Endodontycznego powinni się zapoznać przed przystąpieniem do kursu. Resztę materiałów dydaktycznych dla lekarza oraz pacjentów, przygotowaną przez wykładowców, uczestnicy otrzymają podczas szkoleń.


Źródlo: www.endodoncja.pl
Więcej informacji na temat terminów i warunków uczestnictwa udziela organizator szkolenia – Polskie Towarzystwo Endodontyczne.
E-mail: biuro.pte@endodoncja.pl ; www.endodoncja.pl

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest Issues
E-paper

DT Poland No. 2, 2019

Open PDF Open E-paper All E-papers

© 2020 - All rights reserved - Dental Tribune International