Dental Tribune Poland

Narodowy Program Ochrony Antybiotyków – Rekomendacje 2009

By Marzena Bojarczuk, Dental Tribune Polska
August 26, 2009

Niewłaściwe stosowanie i nadużywanie preparatów przeciwbakteryjnych w różnych obszarach medycyny, a także w weterynarii, hodowli, rolnictwie i przemyśle w znacznym stopniu przyczyniło się do pojawiania się i rozprzestrzeniania  na szeroką skalę drobnoustrojów, charakteryzujących się coraz sprawniejszymi  mechanizmami lekooporności.

Problem lekooporności nie jest już wyłącznie przedmiotem zainteresowań środowisk naukowych, zyskał wymiar globalny i wymaga podjęcia pilnych interwencji ukierunkowanych na podnoszenie świadomości profesjonalistów, kadry zarządzającej i opinii publicznej w zakresie konsekwencji i zagrożeń wynikających z nadużywania i niekontrolowanego stosowania leków przeciwbakteryjnych, a także sposobów zapobiegania lekooporności. Zagadnienia te stały się w wielu krajach na świecie priorytetowymi kierunkami w dziedzinie zdrowia publicznego, popieranymi przez takie organizacje, jak: WHO, Parlament Europejski, Europejskie Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób, Amerykańskie Centrum Prewencji i Kontroli Zakażeń, amerykańska Agencję Żywności i Leków.

Zgodnie z regulacjami Komisji Europejskiej, wszystkie kraje członkowskie UE muszą utworzyć i zaangażować do działania międzysektorowe zespoły, których celem jest ustanowienie zasad monitorowania szczepów opornych, czynników etiologicznych zakażeń w medycynie (także weterynaryjnej), ocena poziomu i struktury zużycia antybiotyków i podejmowanie ukierunkowanych interwencji.

W Polsce wymienione zadania realizowane są w ramach Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków, który powstał w 2004 r. Działania w tym zakresie koordynowane są przez Zespół Pionu Mikrobiologii Klinicznej i Profilaktyki Zakażeń pod kierownictwem prof. dr hab. n. med. Walerii Hryniewicz i Narodowy Instytut Leków. Zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej, celem Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków jest opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu w celu powstrzymania utraty skuteczności antybiotyków w leczeniu zakażeń i chorób zakaźnych, która powstaje na skutek rozprzestrzeniania się lekooporności drobnoustrojów oraz wdrożenie zasad racjonalnego stosowania antybiotyków.

W kwietniu br. w gronie wybitnych specjalistów pod przewodnictwemprof. Walerii Hryniewicz i przy udziale zespołu recenzujących ekspertów powstały „Rekomendacje postępowania w pozaszpitalnych zakażeniach układu oddechowego 2009”. Dokument zawiera wytyczne postępowania w przypadkach ostrego zapalenia gardła i migdałków, ucha środkowego, jamy nosowej i zatok przynosowych, oskrzeli i oskrzelików, a także w infekcyjnym zaostrzeniu POChP, pozaszpitalnym zapaleniu płuc u dzieci i dorosłych oraz w leczeniu objawowym.„W porównaniu z poprzednimi, aktualne wydanie dokumentu nie porusza jedynie zagadnień związanych z antybiotykoterapią, ale zostało wzbogacone o analizę i rekomendacje postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w zakażeniach układu oddechowego. Wszystkie zalecenia wsparte zostały kategoryzacją, która wynika z analizy rezultatów badań opracowanych zgodnie z zasadami EBM” – czytamy w dokumencie. Pełna wersja rekomendacji dostępna jest na stronie internetowej www.antybiotyki.edu.pl

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest Issues
E-paper

DT Poland No. 2, 2019

Open PDF Open E-paper All E-papers

© 2020 - All rights reserved - Dental Tribune International