Apel rektorów w związku z trudną sytuacją finansową uczelni

Search Dental Tribune

Apel rektorów w związku z trudną sytuacją finansową uczelni

E-Newsletter

The latest news in dentistry free of charge.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
fot.: Adobe Stock
Szymon Zdziebłowski (PAP)

By Szymon Zdziebłowski (PAP)

czw. 13 października 2022

save

Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) apeluje do władz państwowych o jak najszybsze podjęcie zdecydowanych działań, które pozwolą uchronić jednostki krajowego systemu szkolnictwa wyższego i nauki przed zagrażającym im kryzysem finansowym i kadrowym.

„W reakcji na gwałtownie pogarszającą się sytuację ekonomiczną polskich szkół wyższych Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich występuje z dramatycznym apelem do władz Rzeczypospolitej Polskiej o jak najszybsze podjęcie zdecydowanych działań, które pozwolą uchronić jednostki krajowego systemu szkolnictwa wyższego i nauki przed zagrażającym im kryzysem finansowym i kadrowym” – czytamy w piśmie.

Dodano, że szybko rosnąca inflacja i skokowy wzrost kosztów działalności polskich uczelni, związany m.in. z drastycznymi podwyżkami cen energii elektrycznej, sięgającymi niejednokrotnie kilkuset procent, przy kilkuprocentowym wzroście wartości subwencji, będzie musiał nieuchronnie zachwiać sytuacją finansową podmiotów polskiego systemu szkolnictwa wyższego i nauki. Rektorzy ocenili, że może to spowodować nie tylko utratę płynności finansowej uczelni, lecz także zmusić je do radykalnego ograniczenia działalności i zmniejszenia inwestowania w rozwój infrastruktury badawczej. „Wszystkie konsekwencje tych zjawisk są trudne do przewidzenia, mogą się również okazać potencjalnie nieodwracalne” – zaalarmowano.

Rektorzy zwrócili również uwagę na ustawowo określony zakaz podnoszenia opłat za studia w trakcie cyklu kształcenia. W ich ocenie, w kontekście najwyższej od 25 lat inflacji stwarza to dodatkowe zagrożenie dla stabilności ekonomicznej funkcjonowania uczelni, w tym zwłaszcza uczelni niepublicznych. „Jednocześnie w pełni rozumiemy problemy finansowe studentów szkół wyższych, którzy borykają się ze wzrostem kosztów studiowania i utrzymania, szczególnie w dużych ośrodkach akademickich. Szczególnych rozwiązań wymaga zatem również system pomocy materialnej dla studentów” – dodano.

W piśmie podkreślono, że utrzymanie wzrostu wysokości subwencji na dotychczasowym poziomie już w przyszłym roku doprowadzi do pogłębienia trudnej sytuacji finansowej podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki. W ocenie rektorów przyczyni się też do dalszego dramatycznego zwiększania się dystansu płacowego między wynagrodzeniami obowiązującymi w szkolnictwie wyższym i nauce oraz w pozostałych sektorach gospodarki i utraty najcenniejszych pracowników uczelni.

Poruszono też temat wnagrodzeń. „Decyzja o przyznaniu polskim uczelniom dodatkowych środków finansowych w celu podwyższenia wynagrodzeń brutto pracowników o 4,4% jawi się jako rażąco nieadekwatna w stosunku do bieżącego wskaźnika inflacji, wynoszącego 17,2%, jak również do postulatów zgłaszanych od dawna przez przedstawicieli polskiego środowiska akademickiego i naukowego” – napisano w komunikacie. KRASP przypomniała, że ostatnie regulacje w zakresie minimalnych miesięcznych wynagrodzeń zasadniczych przysługujących profesorom uczelni publicznych, w odniesieniu do których ustalane są zarówno pensje pozostałych pracowników, jak i stypendia przyznawane uczestnikom szkół doktorskich nastąpiły w 2018 r. „Jest to niewątpliwie jedna z przyczyn, dla których krajowe uczelnie tracą od jakiegoś czasu doświadczonych i wysoko wykwalifikowanych pracowników. Zapowiedziany na 2023 r. wzrost płacy minimalnej w sytuacji braku środków na zwiększenie wynagrodzeń w jednostkach szkolnictwa wyższego i nauki może to zjawisko wyłącznie pogłębić i przyspieszyć” – czytamy w piśmie.

W ocenie rektorów, absolutnie niezbędne jest zastosowanie systemowych, skoordynowanych działań osłonowych i pomocowych dla szkolnictwa wyższego, podjętych przez władze centralne w imię troski o kształcenie przyszłych elit.

źródło: PAP – Nauka w Polsce

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

advertisement
advertisement