DT News - Poland - Kompromisowe leczenie implantoprotetyczne w strefie estetycznej

Search Dental Tribune

Kompromisowe leczenie implantoprotetyczne w strefie estetycznej

Andrzej Wojtowicz, Igor Kresa i Wojciech Popowski

Andrzej Wojtowicz, Igor Kresa i Wojciech Popowski

pią. 5 grudnia 2014

ratować

U 50-letniej pacjentki stwierdzono brak uzębienia w odcinku przednim szczeki w strefie estetycznej przy istniejącej wadzie zgryzu kl. II wg Angle’a. Oczekiwania pacjentki to stałe uzupełnienie na implantach z wysoką estetyką.

Badanie CBCT wykazało: zanikłe podłoże kostne typu 3 wg klasyfikacji Caldwella, wąski wyrostek zębodołowy szczęki, znaczny zanik od strony przedsionka, wysoko usytuowany kolec nosowy przedni, błona śluzowa przerośnięta z cechami hipertrofii o grubości ok. 5-10 mm. Dodatkowo wykazano tendencję do tworzenia ognisk keratynizacji.
Po zebranym wywiadzie, analizie CBCT (Ryc. 1) i badaniu, zaproponowano następujące leczenie:

  • wszczepienie implantów wąskich Biomet T3 o średnicy 3,25 mm i długości 10,0 mm,
  • odbudowa wsparta na implantach, przykręcana na tytanowej belce.

Wymiary kości w strefie estetycznej szczęki (od min. ok. 5,11 x 9,44 mm, Ryc.2) pozwoliły na wybór implantów o dł. 10,0 mm. Dobór systemu wynikał z konieczności zastosowania implantów z aktywną powierzchnią, które implanty T3 spełniają.

Zabieg, metodologia
Odsłaniając płat śluzówkowo-okostnowy w znieczuleniu miejscowym 2% Scandonest (Septodont), wszczepiono 4 implanty w poz. 11, 12/13, 21, oraz 22/23. Uzyskano pierwotną stabilizację wszystkich implantów z wynikiem od 70-80 ISQ (Ostell). Wykonano plastykę hipertroficznej błony śluzowej w odcinku przednim w celu pobudzenia nabłonkowania i regeneracji. Po miesiącu możliwe było wykonanie protezy osiadającej wobec braku innych możliwości uzupełnienia czasowego. Leczenie pacjentki miało ograniczenia budżetowe.
Po 6 miesiącach odsłonięto implanty trepanem do tkanek miękkich (tissuepunch), dopasowano istniejąca protezę do śrub gojących. Pobrano wycisk precyzyjny metoda łyżki otwartej z wykorzystaniem dedykowanych transferów (Ryc. 3). Wyciski wraz z modelami przesłano do Biomet 3i Polska, a za jej pośrednictwem do Biomet 3i, Valencia, w celu wykonania tytanowej belki przykręcanej, stanowiącej suprastrukturę dla planowanej odbudowy kompozytowej. Po 2 tygodniach, po zaakceptowaniu obrazów wirtualnych belki (BellaTek® 3i) przesłanej drogą internetową (Ryc. 4), przesłano belkę CAD/CAM (Ryc. 5 i 6). Następnie wykonano w Polsce w laboratorium Microdental Pl, odbudowę kompozytowo-akrylową (Ryc. 7). Praca została dopasowana do warunków zwarciowych zgodnie ze standardami i okluzją pacjentki (Ryc. 8-10).

Wnioski:

  • Implanty Biomet 3i T3 o średnicy 3,25, hexie wewnętrznym wykazują bardzo dobre właściwości do osteointegracji i stabilizacji prac w odcinku estetycznym w sytuacjach, gdy regeneracja kości przy zanikłym podłożu jest ograniczona lub pacjent nie wyraża zgody na regenerację kości.
  • Belka procesowana indywidualnie, na podstawie skanowanych wycisków i modeli stanowi bardzo dobre rozwiązanie pod przyszłą odbudowę, ponadto jest o ok. 1/3 lżejsza od suprastruktur odlewanych.
  • Zastosowanie kompozytu na podbudowę tytanową charakteryzuje się wysoką estetyką, niską masą odbudowy, łatwością ewentualnych korekt, dobrym oczyszczaniem, relatywnie niską ceną i akceptacją pacjenta.

Podsumowanie
Leczenie implantoprotetyczne w strefie estetycznej przy zanikłym podłożu z jednocześnie przerośnięta błoną śluzową jest korzystne i daje dobre efekty terapeutyczne przy zastosowaniu cienkich implantów T3 Biomet o bioaktywnych właściwościach. Suprastruktura w postaci belki CAD/CAM i odbudowy kompozytowej daje dobre efekty lecznicze, przy jednocześnie relatywnie niskich kosztach i akceptacji pacjenta.

embedImagecenter("Imagecenter_1_1505",1505, "large");

Kontakt:
Prof. Andrzej Wojtowicz
Zakład Chirurgii Stomatologicznej WUM
ul. Nowogrodzka 59
02-006 Warszawa
Tel.: (22) 502 12 42
E-mail: awojt@kcs.amwaw.edu.pl

To post a reply please login or register
advertisement
advertisement