Dental Tribune Poland

NFZ planuje finanse i priorytety

By Dental Tribune Polska
August 06, 2013

 W 2014 r. Narodowy Fundusz Zdrowia przeznaczy ponad 63,3 mld zł na finansowanie świadczeń zdrowotnych – jest to kwota o prawie 412 mln zł wyższa niż tegoroczne wydatki NFZ na ten cel.

 Środki te zapisano w planie finansowym na przyszły rok i przeznaczy je centrala NFZ. Dla każdego z oddziałów wojewódzkich Funduszu przewidziano kwoty na takim samym poziomie jak w planie na 2013 r. Najwięcej pieniędzy otrzymają oddziały mazowiecki (ponad 8,7 mld zł), śląski (ponad 7,5 mld zł), wielkopolski (ponad 5,5 mld zł) i małopolski (ponad 5,3 mld zł).

Ponad 27 mld zł NFZ przeznaczony na leczenie szpitalne, 8 mld zł na refundację leków, ponad 7 mld zł podstawową opiekę zdrowotną i ponad 5 mld zł na świadczenia z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

Ujęte w projekcie planu koszty NFZ to ponad 67 mld zł, są one wyższe o ponad 240 mln zł od planowanych przychodów. Jest to związane z koniecznością przeznaczenia części środków z funduszu zapasowego na świadczenia opieki zdrowotnej, tak aby w 2014 r. nakłady na świadczenia opieki zdrowotnej w poszczególnych oddziałach wojewódzkich nie były niższe niż w roku poprzednim.

W planach na przyszły rok płatnik określa także priorytety działania. W 2014 r. będą to m.in.: zwiększenie roli ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie procedur zabiegowych, zwiększenie populacji dzieci i młodzieży objętej badaniami bilansowymi w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, zwiększenie poziomu realizacji chemioterapii udzielanej w trybie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, a także zwiększenie dostępności do rehabilitacji kardiologicznej oraz poprawa opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień.

Na podst.: PAP

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest Issues
E-paper

DT Poland No. 2, 2019

Open PDF Open E-paper All E-papers

© 2020 - All rights reserved - Dental Tribune International