Dental Tribune Poland

Porozumienie PTS i PSI dla edukacji w implantologii

By Dental Tribune Poland
June 04, 2019

2 czerwca br. we Wrocławiu prezydent PTS – prof. dr hab. n. med. Marzena Dominiak, Skarbnik PTS – prof. dr hab. n. med. Tomasz Gedrange oraz Prezydent PSI – dr n. med. Mariusz Duda podpisali porozumienie, a zarazem list intencyjny, dotyczący przyszłej współpracy na rzecz edukacji, m.in. w zakresie implantologii stomatologicznej w Polsce.

Podpisanie listu intencyjnego nastąpiło niedługo po przedstawieniu przez prof. dr hab. n. med. Marzenę Dominiak zorganizowania pierwszych w Polsce studiów podyplomowych z zakresu implantoprotetyki – European Master Degree in Oral Implantology z akredytacją MEN.

Aby rozpocząć podyplomowe studia magisterskie, które z założenia będą na poziomie zaawansowanym, w wymaganiach rekrutacyjnych – oprócz znajomości języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 – wymagane będzie podstawowe doświadczenie chirurgiczne, periodontologiczne i implantologiczne. Ukończenie rocznego szkolenia Curriculum Implantologii PSI afiliowanego przez ICOI będzie uznawane jako doświadczenie implantologiczne spełniające wspomniane kryteria zawodowe i pozwoli na ubieganie się o przyjęcie na studia European Master Degree in Oral Implantology.

Uzyskane do tej pory międzynarodowe umiejętności Fellowship (implantolog PSI, ICOI) oraz Diplomate (implantolog, ekspert ds. implantologii stomatologicznej PSI, ICOI) nie wykluczają dalszej edukacji na poziomie studiów magisterskich z zakresu implantologii stomatologicznej, co więcej – będą dawały określone korzyści podczas rekrutacji i w samym toku edukacji European Master Degree in Oral Implantology.

Celem podpisanego 2 czerwca porozumienia jest stworzenie podstaw trwałej, efektywnej współpracy PTS i PSI, w szczególności w zakresie doskonalenia zawodowego lekarzy dentystów, wspólnego przedstawiania opinii i wniosków dotyczących kształcenia lekarzy dentystów oraz reprezentowania polskiej stomatologii na arenie międzynarodowej.

European Master Degree in Oral Implantology (ECTS 120) to pierwsze w kraju studia podyplomowe z zakresu implantologii i implantoprotetyki z akredytacją MEN. Studia będą trwały 2 lata (4 semestry, ECTS 120) i będą realizowane w formule modułowej (10). Program zbudowany jest w oparciu o doświadczenie ekspertów PTS, UM we Wrocławiu i nie tylko. Wyróżnia go duża liczba teoretycznych wykładów, praktycznych zajęć na fantomach i kadawerach, a także obserwacji klinicznych w akredytowanych ośrodkach PTS. Uczestnicy studiów będą realizować własne badania kliniczne pod indywidualną opieką wykładowców. Nauka kończy się pracą magisterską, a po jej obronie uczestnik uzyskuje międzynarodowy tytuł „mastera” implantologii, z certyfikatem uniwersyteckim i towarzystwa naukowego. Pierwsza edycja przygotowana jest dla ok. 8-16 osób.

Curriculum Implantologii PSI (CEU 136) to kształcenie podyplomowe we współpracy z ICOI i ICOI Europe mające na celu nabycie wiedzy i umiejętności na poziomie, który umożliwi samodzielne realizowanie diagnostyki i leczenia specjalistycznego z zakresu implantologii stomatologicznej. Szkolenie odbywa się 5 ośrodkach, prowadzonych przez prezesów i prezydentów towarzystw naukowych i ma formę wykładów teoretycznych, warsztatów praktycznych na materiale zwierzęcym i fantomach oraz zabiegów klinicznych z udziałem pacjentów. Szkolenie trwa 1 rok i jest realizowane w formule modułowej 5 (3-dniowe zjazdy polskie) +2 (zjazdy z udziałem wykładowców z ICOI i ICOIE).

Na podst.: mat. prasowe PTS i PSI.

Comments are closed here.

© 2020 - All rights reserved - Dental Tribune International