Dental Tribune Poland

Sposoby zaopatrywania zębodołu poekstrakcyjnego

By Heike Wanner, Niemcy
September 21, 2009

Zaopatrzenie zębodołu i wyrostka zębodołowego po ekstrakcji zęba to zalecane postępowanie, mające na celu zachowanie wysokości i szerokości wyrostka. Materiał Bio-Oss® firmy Geistlich pozwala skompensować utratę policzkowej blaszki kości i sprzyja tworzeniu tkanki kostnej w zębodole poekstrakcyjnym. Można w ten sposób osiągnąć optymalny efekt estetyczny i czynnościowy zarówno w przypadku wczesnego, jak i późnego leczenia implantologicznego. Nawet w sytuacji implantacji natychmiastowej preparat Bio-Oss® poprawia sytuację kostną i ukształtowanie tkanek miękkich.

Po usunięciu zęba rozpoczynają się procesy resorpcji, które prowadzą do obniżania poziomu kości i tkanek miękkich. W czasie 12 miesięcy może dojść do zmniejszenia szerokości wyrostka zębodołowego nawet o 50%. Ponadto następuje utrata 2-4 mm wysokości wyrostka, z czego 2/3 to utrata tkanek w pierwszych 3 miesiącach.

Utrata wewnętrznej blaszki zbitej kości wyrostka zębodołowego
Procesy resorpcji kości po usunięciu zęba przebadano bardzo dokładnie na modelach zwierzęcych. Wykazano, że utrata tkanek dotyczy przede wszystkim wewnętrznej blaszki zbitej kości wyrostka zębodołowego. Jest to tkanka czynnościowo związana z zębem, dlatego po jego ekstrakcji dochodzi do jej zaniku. Szczególnie policzkowa blaszka kostna składa się w znacznym stopniu z wewnętrznej blaszki zbitej, toteż zanik kości dotyczy jej w znacznym stopniu. Nawet natychmiastowa implantacja nie jest w stanie powstrzymać tego procesu. Niezależnie od innych czynników dochodzi też do resorpcji wewnętrznej blaszki zbitej kości wyrostka.

Sposoby zapobiegania utracie tkanek
Wprowadzając do zębodołu poekstrakcyjnego materiał Bio-Oss® Collagen, można zapobiec zmniejszaniu objętości kości. Kompensowana jest utrata blaszki policzkowej kości, nie dochodzi do zmniejszenia wymiarów wyrostka ani do zmiany jego profilu, a jednocześnie pobudzane jest tworzenie nowego utkania kostnego wewnątrz zębodołu. W koronowej 1/3 wyrostka zębodołowego można uzyskać zachowanie objętości twardych i miękkich tkanek za pomocą preparatu Bio-Oss® Collagen firmy.
Bez użycia tego materiału po 12 tygodniach ich objętość zmniejsza się o 30%.

Korzyści z zabiegów regeneracyjnych
Jak należy postępować po usunięciu zęba, aby zapewnić optymalny efekt leczenia? Dokonując wyboru właściwej metody leczenia, należy ocenić indywidualnie znaczenie estetyki dla pacjenta, a także uwzględnić doświadczenie lekarza wykonującego zabieg. W przypadku implantacji – zarówno wczesnej, jak i późnej – korzystny efekt kliniczny w postaci zachowania objętości wyrostka w miejscu ekstrakcji zapewnia materiał Bio-Oss® Collagen. Jest to szczególnie ważne w okolicach istotnych z estetycznego punktu widzenia oraz w przypadku małej ilości tkanki kostnej. Takie postępowanie oznacza nie tylko optymalny efekt estetyczny, ale jednocześnie ułatwia osadzenie implantu ze względu na lepszą strukturę tkanek twardych. Prowadzi to do wydłużenia okresu potencjalnej implantacji. Zwyczajowo stosuje się następującą nomenklaturę: jeśli zębodół poekstrakcyjny jest nietknięty, zabiegi regeneracyjne określa się mianem ochrony zębodołu; jeśli występuje ubytek ściany kostnej zębodołu, nazywa się je ochroną wyrostka zębodołowego. Wyniki badań doświadczalnych wykazują, że przydatne jest także zamknięcie zębodołu poekstrakcyjnego „korkiem” z tkanek miękkich, np. przeszczepem tkanek. Jest to jednak stosunkowo wymagająca technika.

W przypadku implantacji natychmiastowej można zapobiec utracie struktur tkankowych po stronie policzkowej, wypełniając przestrzeń między implantem i kością materiałem Bio-Oss® Collagen. Takie postępowanie prowadzi z jednej strony do lepszej regeneracji tkanek twardych, z drugiej – do zwiększenia szerokości i wysokości kości policzkowej. Użycie Bio-Oss® Collagen podczas implantacji natychmiastowej poprawia także sytuację w zakresie tkanek miękkich.

Podsumowanie
Zastosowanie po ekstrakcji zęba materiału Bio-Oss® Collagen – biofunkcjonalnego materiału kościozastępczego ulegającego powolnej resorpcji może przynieść praktyczne korzyści. W okolicach istotnych z estetycznego punktu widzenia osiąga się optymalne efekty w zakresie estetyki biało-czerwonej, a optymalny okres dla wszczepienia implantu w przypadku implantacji odroczonej wydłuża się. Jednocześnie maleją koszty związane z dodatkowymi zabiegami augmentacji tkanek. Także w przypadku tradycyjnych uzupełnień protetycznych pozwala to na długoterminowe utrzymanie struktur tkankowych w okolicy usuniętego zęba.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - All rights reserved - Dental Tribune International