DT News - Poland - ZUS przedsiębiorców – wyższe składki od 1 lipca

Search Dental Tribune

ZUS przedsiębiorców – wyższe składki od 1 lipca

Przedsiębiorca prowadzący indywidualną działalność gospodarczą ma obowiązek płacić składki ZUS od zadeklarowanej przez siebie podstawy (fot.: Freepik).

pon. 1 lipca 2024

ratować

Od 1 lipca 2024 r. wzrastają preferencyjne składki ZUS przedsiębiorców (tzw. mały ZUS), których podstawa nie może być niższa od 30% minimalnego wynagrodzenia. Spowodowane jest to wzrostem minimalnego wynagrodzenia od 1 lipca br. do kwoty 4.300 zł brutto.

Co do zasady, przedsiębiorca prowadzący indywidualną działalność gospodarczą ma obowiązek płacić składki na ubezpieczenie społeczne (składki ZUS) od zadeklarowanej przez siebie podstawy. Najmniejsza (minimalna) podstawa wymiaru składek ZUS, którą przedsiębiorca może zadeklarować, to 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto. W całym 2024 r. ta kwota 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto wynosi 4.694,40 zł. Zatem w każdym miesiącu 2024 r. składka na ubezpieczenia społeczne większości indywidualnych przedsiębiorców nie może być niższa od kwoty: 916,35 zł na ubezpieczenie emerytalne (19,52% z 4694,40 zł), 375,55 zł na ubezpieczenia rentowe (8% z 4.694,40 zł), 115,01 zł na ubezpieczenie chorobowe (2,45% z 4.694,40 zł).
Ponadto ci przedsiębiorcy mają obowiązek płacić: składkę na ubezpieczenie wypadkowe, której wysokość jest zmienna i zależy od wielkości przedsiębiorstwa i branży, składkę na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy (2,45% podstawy) oraz składkę zdrowotną, której wysokość jest zależna od formy rozliczania podatku dochodowego.
Te zwykłe składki ZUS płacą osoby, które prowadzą pozarolniczą działalność, tj.: osoby, które prowadzą działalność gospodarczą na podstawie Prawa przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych, które nie mają prawa do składek preferencyjnych; osoby, które prowadzą działalność w zakresie wolnego zawodu w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, a także osoby prowadzące działalność w zakresie wolnego zawodu, z której przychody są przychodami z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych; wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólnicy spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej; akcjonariusze prostej spółki akcyjnej; komplementariusz w spółce komandytowo-akcyjnej; osoby, które prowadzą publiczną lub niepubliczną szkołę, inną formę wychowania przedszkolnego, placówkę lub ich zespół, na podstawie przepisów o systemie oświaty; twórcy i artyści; osoby współpracujące z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność albo z osobami korzystającymi z „ulgi na start”.
Niektórzy przedsiębiorcy mogą płacić składki ZUS od niższej podstawy. Chodzi tu o osoby, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie Prawa przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych (w tym także wspólników spółki cywilnej) przez okres pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej, z wyłączeniem osób, które: prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej prowadziły pozarolniczą działalność, wykonują działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.
Te osoby mogą płacić składki ZUS od niższej podstawy niż ww. 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto, ale nie niższej niż 30% minimalnego wynagrodzenia. W 2024 r. ta minimalna podstawa preferencyjnych składek ZUS to: 30% z 4.242 zł, czyli 1.272,60 zł od stycznia do czerwca 2024 r., 30% z 4.300 zł, czyli 1.290 zł od lipca do grudnia 2024 r.
Dodatkowo osoby, które płacą preferencyjne składki ZUS, a prowadzenie działalności gospodarczej jest jedynym tytułem do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych, nie muszą płacić za siebie składek na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy. ZUS precyzuje, że ww. obniżenie składek na ZUS dotyczy wyłącznie składek płaconych przez przedsiębiorcę za siebie. Za zatrudnionych pracowników i zleceniobiorców musi płacić składki normalnej wysokości.

źródło: infor.

To post a reply please login or register
advertisement
advertisement